Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kelam İlmine GirişISF 110A2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliArapça
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa TEMİMİ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa TEMİMİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Din bilimleri arasında Kelam ilminin yerini, kelamı ve konularını kavramak, İnanç konularını anlama ve yorumlama kabiliyeti kazanmak, Kelam ilminin ortaya çıkışı ve gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olmak, Kelamın başlangıç ve gelişme sürecinde kelamcıların önde gelen isimlerini tanımak.
Dersin İçeriğiKelamın tanımı, alanı ve amaçları, imanın oluşum süreci, imandan kelama geçiş, mütekaddimun ve müteahhirun kelam anlayışları, ilk dönem ve sonraki dönem kaynakları, felsefi metodun kelama aktarılmasından sonraki çalışmalar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Din bilimleri arasında Kelam ilminin yerini, kelamı ve konularını kavrar 1, 2, 3A
ÖÇ2Kelam ilminin ortaya çıkışından önceki fikri ve siyasi hareketleri öğrenir 1, 2, 3A
ÖÇ3Kelam ilminin geçirdiği dönemi ve özelliklerini bilir 1, 2, 3A
ÖÇ4Kelamın başlangıç ve gelişme sürecinde kelamcıların önde gelen isimlerini tanır 1, 2, 3A
ÖÇ5Kelamın tanımı, alanı ve amaçları, imanın oluşum süreci, imandan kelama geçiş, mütekaddimun ve müteahhirun kelam anlayışları, ilk dönem ve sonraki dönem kaynakları, felsefi metodun kelama aktarılmasından sonraki çalışmalar.1, 2, 3, 4, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAkaid ve kelam ilişkisi; tanımları, ayrıştığı noktalar
2. HaftaKelamın Konusu, gayesi ve diğer ilimlerle olan bağlantısı
3. HaftaKelamın doğuşuna etki eden faktörler
4. HaftaHz. Peygamber sonrası İslam toplumunda sosyal, kültürel ve siyasi yapı
5. Haftaİlk ihtilaflar, Hâricilik, Kaderiyye, Cebriyye,Mürci´e Şia
6. HaftaKelamın doğuşu ve Mu´tezile´nin ortaya çıkışı
7. HaftaGenel hatlarıyla Ehl-i sünnet düşüncesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEş´ari´den önceki Kelam alimleri ve dönemin özellikleri
10. HaftaEşarî ve Eşarîlik, Eşariliğin başlıca temsilcileri
11. Haftaİmam Maturidi ve Maturidilik, Maturidiliğin başlıca temsilcileri
12. HaftaGazali sonrası kelam ve dönemin özellikleri
13. HaftaFelsefi kelam geleneğinin ortaya çıkışı ve temsilcileri
14. HaftaOsmanlı dönemi kelamcıları ve eserleri
15. HaftaYeni Kelam ilmi dönemi, temsilcileri, eserleri, temel kelami görüşleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMurat Serdar,Kelam Tarihi, Afşar Matbaacılık, Kayseri 2012 A.Saim Kılavuz, İslam Akaid ve Kelama Giriş, Ensar Yay. , İstanbul 2004
Diğer KaynaklarŞerafeddin Gölcük, Kelam Tarihi, Kitap Dünyası Yay., Konya 2009 Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, Damla Yay., 1985
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 135
2Ödev 115
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"