Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Klasik Tasavvuf MetinleriISF 315A2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliArapça
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Veysel AKKAYA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tasavvuf klasikleri hakkında temel bilgiler edinip tasavvufun temel kavramlarını öğrenmek.
Dersin İçeriğiTasavvuf klasikleri arasında yer alan Muhasibi’nin er-Riâye’sinden Hakim Tirmizi’nin Hatemü’l-evliyâ, Ebu Nasr Serrac’ın el-Lüma, Kuşeyri’nin Risâle, İbn Arabî’nin Fusûs ve Mevlânanın Mesnevî’sinden seçme metinlerle tasavvufi düşünceyi tanıtmak dersin temel içeriğidir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11 Tasavvuf klasiklerinin bilim, edebiyat, müzik ve sanat üzerindeki etkilerini tartışmak 2 Tasavvuf klasiklerindeki kimi teorileri tartışmak.1, 2, 3A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaTasavvuf Klasikleri
3. HaftaMuhasibi ve Riaye
4. HaftaEbu Nasr Serrac ve Lüma
5. HaftaKelabazi ve Taarruf
6. HaftaEbu Talib Mekki ve Kutü'l-Kulub
7. HaftaKuşeyri ve er-Risale
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHucviri ve Keşfu’l-Mahcub
10. HaftaGazzali ve İhyau Ulumiddin
11. HaftaSuhreverdi ve Avarifu'l-Mearif
12. HaftaMevlana Celaleddin Rumi ve Mesnevi
13. Haftaİmam Rabbani ve Mektubat
14. HaftaEbu Said Ebu'l-Hayr ve Esrarü't-Tevhid
15. HaftaMakdisi ve Safvetü't-Tasavvuf
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSEÇME METİNLERLE TASAVVUF KLASİKLERİ, Hasan Kamil Yılmaz Tasavvuf klasikleri. / editör Ethem Cebecioğlu. -- [y.y., t.y.] (İstanbul : Erkam Matbaacılık, 2010)
Diğer KaynaklarMustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Ankara 2002. Ebu Hafs Sühreverdi, Avarif (çev. H. Kamil Yılmaz, İrfan Gündüz), İstanbul 1990. Ebu Nasr Serrac, Lüma (çev. H. Kamil Yılmaz), İstanbul 1999. Kuşeyri, er-Risâle (çev. Süleyman Uludağ), İstanbul 1999. Mevlana, Mesnevi (çev. Şefik Can), İstanbul 2000.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"