Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
SiyerISF 1072016 - 2017T : 4+U : 045.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliArapça
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Ziya KAZICI
Dersi VerenlerProf. Dr. Ziya KAZICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) ve O'nun Yetiştirdiği Ashâbı'nı ve yaşadığı dönemi, dönemin özellikleri ve günümüze yansıtma çabaları içinde, tarih kavrayışı kazanacak şekilde öğrenmek. Sadece düşünce ve bilgi düzeyinde kalmamak, bu örnekler ışığında hayatımıza daha anlamlı ve yepyeni bir yenilik yansıtmak...
Dersin İçeriğiPeygamber Efendimiz (sav) ve yaşadığı döneme adını veren Asr-ı Saadet ile tarih kavrayışı kazanacak şekilde öğrenmek
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İslam tarih yazıcılığının ortaya çıkışını ve gelişimini bilir1, 2A
ÖÇ2İslam öncesinde Arap yarımadasında sosyal durumu kavrar 1, 2A
ÖÇ3İlk dönem İslam tarihini daha iyi anlar1, 2A
ÖÇ4Hz. Peygamber'in şahsiyeti hakkında bilgi sahibi olur1, 2A
ÖÇ5Sosyal olayların tarihi arka planını değerlendirir1, 2A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİslam Öncesi araplarında sosyal dini ve edebi hayat.
2. HaftaDoğumunda Peygamberliğine kadar Hz. Muhammed
3. Haftaİlk vahiy ve vahiy çeşitleri.
4. HaftaAçıktan davet, kureyşin eziyeti ve Habeşistan Hicreti.
5. HaftaAkraba Bey' at leri ve Medine' ye hicret.
6. HaftaMedine' de nizami bir hükümetin kurulması, kardeşlik ve Medine sayfası.
7. HaftaH. 2. yıldaki Dini gelişmeler ile gazve ve seriyyeler.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBedir ve Uhut Gazveleri.
10. HaftaHendek Gazvesi ile ilgili olaylar
11. HaftaYahudilerle olan münasebetler.
12. HaftaMüreysi Gazvesi ve İfk ile ilgili gelişmeler.
13. HaftaHudeybiye Antlaşması ve takip eden diğer gazveler.
14. HaftaMekkenin Fethi ve Sonraki gelişmeler.
15. HaftaPeygamberimizin vasıfları ve Vefatı.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSeyfu'r-Rahmân Mübârek Fûrî, ER-RAHÎKU'L-MAHTÛM, el-Câmi’atu’s-Selefiyye Yayınları, Hindistan m.1991 / h.1411... Kitabın Türkçe Çevirisi; Halil İbrahim Kutlay, PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN HAYATI VE DÂVETİ, Risâle Yayınları, İstanbul 2013, 496.
Diğer Kaynaklarİbn İshâk - İbn Hişâm, ES-SÎRETU'N-NEBEVİYYE, Dâr’ul-Fikr Yayınları, Kahire 1375/1955, 4 cilt... Ebu'l-Fidâ İbn Kesîr, ES-SÎRETÜ'N-NEBEVİYYE / HAZRETİ PEYGAMBER'İN HAYATI, çev. Hanifi Akın, Çelik Yayınevi, İstanbul 2013... Mustafa Âsım Köksal, İSLÂM TÂRİHİ / PEYGAMBERLER PEYGAMBERİ HAZRETİ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM VE İSLÂMİYET, Köksal Yayıncılık, İstanbul 2001, 8 cilt... Ramazân el-Bûtî, FIKHU'S-SÎRE, çev. Atik Aydın, Bilge Adam Yayınları, Van 2006... Muhammed Ebû Zehrâ, HÂTEMİ'N-NEBİYYÎN / SON PEYGAMBER HAZRETİ MUHAMMED (SAV), çev. Mehmet Keskin, Birleşik Yayınları, İstanbul 1993, 4 cilt... El-Mağlûs, EL-ATLASU'T-TÂRİHÎ Lİ SİYRET-İ RASÛL / SİYER ATLASI, çev. Abdullah Karakuş, Siyer Yayınları, İstanbul 2012...
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü130
Toplam İş Yükü / 25 (s)130 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"