Program Hakkında


Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç:

Mimarlık yüksek lisans programı, mimarlık alanında uluslararası ve ulusal arayışlara yön verecek, bilgi üretimine katılacak, hem mimarlık disiplini dahilinde, hem de disiplinler arası mesleki tartışmalarda yer alacak daha yetkin mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mimarlık yüksek lisans programından mezun olan öğrenciye kazandırılması amaçlanan nitelik, mimari tasarım ile farklı disiplinler arasındaki ilişki kurma becerisini geliştirmektir.

Hedefi:

   Programdan mezun olan öğrencilerin, kazanması beklenen nitelikler aşağıda sıralanmıştır.

• Mimari tasarım kavramlarının disiplinler arası etkileşimli yapısının kavranması ve mimari tasarım alanında özgün bilimsel araştırmalara dayanan tezler üretilmesi, tez konularından yayın yapılması;

• Tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama; bütüncül bir yaklaşımla tasarım konularını algılama, kavrama ve bilgiye dönüştürme becerilerinin gelişmesi ve gerekli bilgi birikiminin oluşması için bir ortam yaratılması;

• Gerçek yaşam deneyimlerine bağlı mimarlık olgularını, söylemlerini anlama, kavrama, ortaya koyma ve yorumlama; değişimden kaynaklanan sorunların çözümlenebilmesi, bu çözümleme ve uygun çözümlerinin uygulamacılarla, karar vericilerle paylaşılması;

• Mimarlıkta düşünce, kuram ile meslek pratiği arasındaki interaktif ilişkinin farkında olabilme; bu ilişkiyi açığa çıkartacak ve ona aracılık edecek modeller, platformlar, uygulama ile işbirliklerinin oluşturulması;

• Mimarlığın bütününü gören eleştirel bir bakış açısı kazanıp uzmanlık alanı ile söz konusu bütün arasında ilişki kurabilen bir program ortaya koymak için dinamik gelişebilir konu alanları üzerinde çalışmalar yapılmasını sağlanması.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"