Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilimsel Araştırma YöntemleriKNT 5282016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf. Dr. Ahmet Korhan BİNARK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, öğrencinin veriye dayalı projesini yürütebilmesini, daha sonra büyük ölçekli araştırmalara etkin bir şekilde katılmasını ve bu araştırmaların bilinçli kullanıcısı olmasını sağlamak üzere bilgi ve becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.Ders, öğrencinin başta tez olmak üzere, araştırma probleminin belirlenmesi, konu başlığını saptanması, araştırmanın planlama ve tasarımı için temel olan araştırma metodolojisi, istatistiksel yöntemler ve raporlama şekillerini içermektedir.
Dersin İçeriğiDers, öğrencinin veriye dayalı projesini yürütebilmesini, daha sonra büyük ölçekli araştırmalara etkin bir şekilde katılmasını ve bu araştırmaların bilinçli kullanıcısı olmasını sağlamak üzere bilgi ve becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.Ders, öğrencinin başta tez olmak üzere, araştırma probleminin belirlenmesi, konu başlığını saptanması, araştırmanın planlama ve tasarımı için temel olan araştırma metodolojisi, istatistiksel yöntemler ve raporlama şekillerini içermektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci bir araştırma sorusunu uygun bir kuramsal çerçeve içinde tanımlayabilme becerisi kazanır1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ2Öğrenci alan çalışması yürütme becerisi kazanır1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ3Öğrenci araştırma sonuçlarını bilimsel kurallara uygun olarak sunma becerisi kazanır1, 2, 3, 10, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin tanıtılmasıDersin güncellenen kaynak listesinden
2. HaftaToplumsal araştırma nedir? Araştırma konusunun ve sorununun belirlenmesi . Bilimsel araştırmanın evrensel aşamalarıDersin güncellenen kaynak listesinden
3. HaftaBilimsel kuram ile ideoloji karşılaştırması. Bilgi kaynakları ve veri toplama ile ilgili olarak genellikle yapılan yanlışlar.Dersin güncellenen kaynak listesinden
4. HaftaAraştırma Aşamaları: Bilimsel araştırmanın evrensel aşamalarının teker teker tartışılması; kapsamlarının açıklanması.Dersin güncellenen kaynak listesinden
5. HaftaAraştırma Türleri: Amaca göre; zamana göre; bilgi türüne göreDersin güncellenen kaynak listesinden
6. HaftaFarklı yaklaşımların kısa karşılaştırılması, kuram ve araştırmaDersin güncellenen kaynak listesinden
7. HaftaÖrnekleme teknikleriDersin güncellenen kaynak listesinden
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGözlem TeknikleriDersin güncellenen kaynak listesinden
10. HaftaVeri analizleriÖğrencilerin birincil kaynaktan veri toplama çalışmaları
11. HaftaÖğrenci sunumlarıBirincil ve ikincil kaynak araştırmaları.
12. HaftaÖğrenci sunumlarıBirincil ve ikincil kaynak araştırmaları.
13. HaftaÖğrenci sunumlarıBirincil ve ikincil kaynak araştırmaları.
14. HaftaARAŞTIRMA SONUÇLARININ YORUMU VE SUNUMU. Sözlü ve yazılı sunum teknikleri.Dersin güncellenen kaynak listesinden
15. HaftaARAŞTIRMA SONUÇLARININ YORUMU VE SUNUMU. Sözlü ve yazılı sunum teknikleri.Dersin güncellenen kaynak listesinden
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu- Güriş, S. ve Astar M. (2014) Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik, Der Yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar- Altunışık R. vd. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya - Baş T. (2001). Anket, Seçkin Yayınları, Ankara. - Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. - Çokluk Ö. vd. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik (SPSS ve LISREL Uygulamaları). Pegem Yayınları, Ankara - Day A.R. (2004). Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır, 9. Baskı, Tübitak Yayınları, Ankara - Zikmund W.G. (1997). Business Research Methods, Fifth Ed., Dryden Press. Orlando, USA.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: yüksek lisans düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında yüksek lisans düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.006.0090.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.006.0030.0000
3Ara Sınav1.0019.5019.5000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0048.0048.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"