Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıKNT 5122016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Adem ESEN
Dersi VerenlerProf. Dr. Adem ESEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzün idealleri ekseninde demokrasi olgusunun ve ayrıca demokrasi ile yerel yönetimler arasındaki ilişkinin özümsenmesini sağlayarak, ülkemizdeki yerel demokrasinin katılımcı boyutta gelişmesine ve güçlenmesine katkı yapacak bilgilerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiDersin kapsamında, farklı demokrasi modellerinin siyasal katılım olgusu çerçevesinde incelenmesi ve buradan hareketle katılımcı demokrasinin açıklanması; yerel yönetimler ile (katılımcı) demokrasi arasındaki ilişkinin kurulması ve bu kapsamda katılımcı siyasal kültürün gelişmesinde yerel yönetimlerin önemi ve rolünün irdelenmesi; yerel siyasetin temsili demokrasi uygulamalarının özellikle yerel karar organlarının oluşturulması sürecinde incelenmesi, yerel demokraside siyasal katılımın güçlendirilmesine katkı sağlayan uygulama biçimlerinin anlatılması yer almaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDemokrasi Teorileri: Normatif Yaklaşım ve Ampirik Yaklaşım
2. HaftaDemokrasi Modelleri: Doğrudan Demokrasi, Temsili Demokrasi, Yarı-Doğrudan Demokrasi
3. HaftaKatılımcı Demokrasi
4. HaftaSiyasal Katılım Olgusu: Meşruluk Aracı Olarak Katılım, Siyasal Etki ve Katılım
5. HaftaKatılımcı Demokrasi’nin İlkeleri Yurttaşlık Eğitimi Güçlü Eşitlik Anlayışı Yerinden Yönetim İlkesi
6. HaftaKüreselleşme, Yerelleşme (Yerellik), Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Yerel Yönetimlerin Artan Önemi
7. HaftaYerel Yönetimler ve Demokrasi: Yerel Demokrasi ve Demokratik Yerel Yönetim
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYerel Yönetimler ve Demokrasi: Yerel Demokrasi ve Demokratik Yerel Yönetim
10. HaftaTürkiye’de Yerel Temsil ve Yerel Seçimler
11. HaftaTürkiye’de Yerel Demokrasi’nin Sosyal ve Hukuki Boyutu
12. HaftaYerel Demokrasinin Uygulanma Biçimleri: Geri Çağırma, Yerel Ombudsman, Halk Girişimi ile Referandum, Kent Meclisleri, Proje Demokrasisi, vb. (I)
13. HaftaYerel Demokrasinin Uygulanma Biçimleri: Geri Çağırma, Yerel Ombudsman, Halk Girişimi ile Referandum, Kent Meclisleri, Proje Demokrasisi, vb. (II)
14. HaftaYerel Demokrasinin Konsolidasyonu Katılım ve Ölçek Sorunu Katılımda Çağdaş Teknoloji Kullanımı (E-Demokrasi) Yerel Temsilcilerin Etkinliğini Arttırma
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÇukurçayır, Akif, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, 3. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya, 2006.
Diğer KaynaklarYerel Siyaset(Derleme), Okutan Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2008. Keleş, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul, 2006. Görmez, Kemal, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Held, David, Models of Democracy (Stanford, California: Stanford University Press, 1996). Şahin, Bican, (der.) Demokrasi Teorisinde Güncel Tartışmalar (Ankara: Orion, 2008).
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: yüksek lisans düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında yüksek lisans düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"