Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kentsel Ulaşım SistemleriKNT 5222016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Ulus. Değ. Prg. Sor. Muammer KANTARCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzde uygarlıkların gelişmesi ve insana hizmet amaçlayan faaliyetlerin gerçekleşebilmesi ancak iyi bir ulaşım sistemiyle mümkün olabilmektedir. Ulaşım, hem iş alanlarını birbirlerine yaklaştırarak ekonomik etkinlik ve yarar sağlanmasına katkıda bulunmakta hem de hava ve gürültü kirliliği başta olmak üzere çeşitli olumsuz etkileriyle plancıların gündemlerini meşgul etmektedir. Türkiye'de kentli nüfusun öngörülenden daha hızla artması; plancıların çoğunlukla çarpık ve plansız yapılaşmış alanlarda ulaşımın sonradan planlanmasına yol açmaktadır ki bu da ulaşım konusunda donanımı yüksek plancılara olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu bağlamda dersin amacı, plancı adaylarına ulaşım disiplinini tanıtmak, temel bilgileri, kavramları, ulaşım planlamasının temel esasları ve süreci hakkındaki ön bilgileri, güncel sorunları, yaklaşım ve çözüm önerilerini ilgili alanlarla ilişki kurarak anlatmaktır. Bu süreçte; öğrencilerin bilgi sahibi olmalarının yanısıra mevcut ulaşım sistemi konusunda yorum yapabilme, karar alma ve çözüm önerileri geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiDers; ülke ve bölge ölçeğinden başlayarak, ulaştırma, ulaştırma sistemi, ögeleri ve nitelikleri hakkında temel kavram ve ilkeleri, kent içi seyahat özellikleri, ulaşım planlaması tanımı, içeriği, karar alma, talep ve destek analizlerini, ulaşım kararlarının (politika ve ekonomi açısından) kentlerdeki arazi kullanımında yer seçim kararlarına etkilerini ve yenilikçi ulaşım sistemlerini kapsamaktadır. Ulaşım dersi haftalık ders programı doğrultusunda konu anlatımı, konu anlatımına ilişkin tartışmalar, ödevlerin tartışılması ve değerlendirilmesi dizgesinde uygulanacaktır. Ödevlerin zamanında teslim edilmesi önem taşımaktadır. Geç ya da yapılmayan teslimler, öğretim üyelerinin insiyatifi doğrultusunda, hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci kentsel ulaşım sistemleri ve kentsel ulaşım planlaması kavramları hakkında bilgi sahibi olur1, 3, 5A, C
ÖÇ2Öğrenci Türkiye’deki mevcut kentsel ulaşım politikalarını, idari ve yasal yapıları değerlendirme becerisine sahip olur1, 3, 5A, C
ÖÇ3Öğrenci araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilme becerisi kazanır1, 3, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma, Dersin tanıtımı: Amaç, yöntem, kapsam / içerik, değerlendirme
2. HaftaUlaşımda Küresel Eğilimler, Avrupa Birliği Vizyonu ve Politikaları
3. HaftaTürkiye’de Ulaşımın Analizi: Türlerine göre Dağılım, Politikalar
4. HaftaUlaşım Türleri (Modları), Tarihsel Süreç İçinde Gelişimi ve Kentlere Etkileri
5. HaftaUlaşım ve yerleşme İlişkileri: kentiçi yollar, erişim işlevleri, kademelenme, merkezlerde, yerleşik konut alanlarında ve sanayi alanlarında ulaşım
6. HaftaTaşıt yol türleri ve tasarımı: ana ve toplayıcı-dağıtıcı yollar, bisiklet yolları, yaya yolları, otoparklar
7. HaftaUlaşım Planlamasında Karar Mekanizmaları, Süreçler ve Plan İlişkileri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDört Aşamalı Ulaşım Modeli (seyahat yaratımı, seyahat dağılımı, türel ayrım ve atama)
10. HaftaKentsel Ulaşım Politikaları: yolculuk talebinin azaltılması, toplu taşımanın teşvik edilmesi, bireysel ulaşımın sınıflandırılması
11. HaftaKentlerde Ulaşım Modları - Arazi Kullanım İlişkisi, Kentsel Ulaşım Alanlarının Yerseçimi
12. HaftaŞematik olarak bir yerleşmede ulaşım türlerini çeşitlendirerek ulaşım makroformunu planlamaya yönelik sınıfiçi çalışma
13. HaftaKentsel Toplu Taşıma Sistemleri
14. HaftaKentsel Toplu Taşıma Sistemleri
15. HaftaKentsel Toplu Taşıma Sistemleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer KaynaklarC.J. Khisty and B.K. Lall. Transportation Engineering: An Introduction. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2003. C.S. Papacostas ve P.D. Prevedouros. Transportation Engineering and Planning, Second edition, Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1993 F. Erpi. A Handbook on Urban Traffic Planning. Middle East Technical University, 1980 W.R. McShane, R.P. Roess, E.S. Prassas. Traffic Engineering. Second Edition. Prentice Hall, 1998. G.E. Gray and L.A. Hoel. Public Transportation. Second Edition. Prentice Hall, 1992. Gülgeç, İlhan., Ulaşım Planlaması, Özsan Matbaacılık Sanayi ve Tic. A.Ş., 1998. Özdirim, Muhittin., Trafik Mühendisliği, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: yüksek lisans düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında yüksek lisans düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"