Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kentsel Dönüşümün Sosyal BoyutuKNT 5232016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Nail YILMAZ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Serhat ANIKTAR, Prof. Dr. Nail YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzde, dünya nüfusunun %54’ü kentlerde yaşamaktadır. Türkiye’de ise 2015 verilerine göre ortalama 78 milyon olan nüfusun %92’si il ve ilçe merkezlerinde yaşamlarını sürdürmektedir. Yalnızca bu demografik verilerden hareketle bile kent ve kentleşme konusunun sosyolojinin temelini oluşturduğu ifade edilebilir. Kent/şehir konusu sosyolojinin en önemli alanlarından birisidir. Bu derste kent/ şehir kuramları ilk dönemlerden günümüze değin kent sosyolojisinin temel metinleri aracılığıyla tanıtılacaktır. Marx, Weber, Simmel, Wirth’ten Lefebvre, Castells ve Harvey’ye uzanan bir yelpazede yapılacak okumalarla kapitalist kent çözümlemesi amaçlanmaktadır. Zira 21. yüzyılda toplumu çözümlemek bir anlamda kentleri ve kentlileri okuyabilmekten geçmektedir.
Dersin İçeriğiGünümüzde, dünya nüfusunun %54’ü kentlerde yaşamaktadır. Türkiye’de ise 2015 verilerine göre ortalama 78 milyon olan nüfusun %92’si il ve ilçe merkezlerinde yaşamlarını sürdürmektedir. Yalnızca bu demografik verilerden hareketle bile kent ve kentleşme konusunun sosyolojinin temelini oluşturduğu ifade edilebilir. Kent/şehir konusu sosyolojinin en önemli alanlarından birisidir. Bu derste kent/ şehir kuramları ilk dönemlerden günümüze değin kent sosyolojisinin temel metinleri aracılığıyla tanıtılacaktır. Marx, Weber, Simmel, Wirth’ten Lefebvre, Castells ve Harvey’ye uzanan bir yelpazede yapılacak okumalarla kapitalist kent çözümlemesi amaçlanmaktadır. Zira 21. yüzyılda toplumu çözümlemek bir anlamda kentleri ve kentlileri okuyabilmekten geçmektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler, kentlerde kentleşme dinamiklerini ve sosyolojik değişimi açıklayan kuramları karşılaştırmalı bir biçimde öğreneceklerdir1, 2, 3, 8A, C, F
ÖÇ2Öğrenciler dünyada özellikle 1980’ler sonrasında ortaya çıkan kentsel yeniden yapılanma ve bunun sosyo-mekansal sonuçlarını eleştirel bir bakış açısıyla inceleyeceklerdir;1, 2, 3, 8A, C, F
ÖÇ3Öğrenciler geç sanayileşmiş/kapitalistleşmiş ülke kentlerinde ortaya çıkan farklı kentsel dinamikleri ve sorunları irdeleyeceklerdir. 1, 2, 3, 8A, C, F
ÖÇ4Öğrenciler Türkiye bağlamında ortaya çıkan farklı kentsel dinamikleri ve sorunları irdeleyeceklerdir. 1, 2, 3, 8A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGİRİŞKitaplardan seçilmiş bölümler
2. HaftaKAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE (GENEL DEĞERLENDİRME)Kitaplardan seçilmiş bölümler
3. HaftaTÜRKİYE’DE KENTLEŞME (GENEL DEĞERLENDİRME)Kitaplardan seçilmiş bölümler
4. HaftaTÜRKİYE’DE KENTLEŞME (KENTSEL DEMOGRAFİK YAPI)Kitaplardan seçilmiş bölümler
5. HaftaKENTSEL DÖNÜŞÜM (DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DURUM) - AVRUPA KENTSEL ŞARTIKitaplardan seçilmiş bölümler
6. HaftaGÖRSEL TARTIŞMAKitaplardan seçilmiş bölümler
7. HaftaGÖRSEL TARTIŞMAKitaplardan seçilmiş bölümler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSUNUM- 1: GECEKONDULAŞMA VE YOKSULLUKSunuş hazırlığı
10. HaftaSUNUM -2: KAPALI SİTELERSunuş hazırlığı
11. HaftaSUNUM-3: GÖÇ VE KENTLEŞME/İÇ-DIŞ GÖÇLERSunuş hazırlığı
12. HaftaSUNUM-4: DİN VE DİNSEL AYRIŞMALAR: ALEVİLER-DİNİ CEMAATLERSunuş hazırlığı
13. HaftaSUNUM-5: KÜRESELLEŞME VE KENTSunuş hazırlığı
14. HaftaSUNUM-5: KÜRESELLEŞME VE KENTSunuş hazırlığı
15. HaftaSUNUM-6: KENTSEL ŞİDDET, SUÇ VE GÜVENLİKSunuş hazırlığı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAnthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, İletişim yay., İstanbul, 2009. Ayhan Kaya, Türkiye'de İç Göçler Bütünleşme Mi Geri Dönüş Mü, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009.
Diğer Kaynaklar1- 20. Yüzyıl Kenti, Derleyen Bülent Duru Ayten Alkan, İmge yay. 2- Ahmet İçduygu, Kentler ve Göç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012. 3- Alan Duben, Kent Aile ve Tarih, İletişim, İstanbul, 2012,
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: yüksek lisans düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında yüksek lisans düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"