Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.KNT 5112016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Prof. Dr. Osman Metin İLKIŞIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ülkemizde mevcut ve planlanan yerleşim alanlarının neredeyse tamamında çeşitli doğal afet tehlikeleri vardır. Her ayrı yer, aynı zamanda ayrı bir tehlike ve hatta tehlikeler yumağı halindedir. Bunların varlığını ve etkinliğini göz önünde bulundurmayan bir planlamanın ve uygulamanın başarılı olması ve güvenli biçimde sürdürülebilirliğini sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle doğal afetler konusunda bilgilenmek, görünür ve olası etkinliklerini tanımlamak, risklerin oluşumuna neden olan etkenleri irdelemek, planlama ve uygulamaları elde edilen bu bilgiler çerçevesinde yaşama geçirmek kaçınılmazdır.
Dersin İçeriğiÜlkemizde yeni uygulanmaya başlanan Kentsel Dönüşüm kanunu (6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun) ile belirlenen amaca ulaşmak için öncelikle ilgili tüm birimlerin koordinasyon içinde olması gerekmektedir. Binaların deprem riskinin azaltılmasına yönelik olarak, gerek bugüne kadar yapılan uygulamalarda yapılan iş daha çok, binaların deprem performanslarının değişik ayrıntılarda belirlenmesidir. Ayrıca, değişik iyileştirme uygulamaları oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bunun yerine daha rasyonel bir yaklaşım; merkezi veya yerel yönetimin, öncelikle problemin içerdiği sosyal, psikolojik, idari, hukuki ve mali şartları göz önüne alarak çözüm alternatiflerini oluşturması, daha sonra bu alternatiflerin yer bilimleri, kentsel planlama ve inşaat mühendisliği bilgi ve kapasitesi kapsamında değerlendirilmesi olmalıdır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ16306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun1, 3, 5A, C
ÖÇ2 Binaların deprem riskinin azaltılmasına yönelik olarak bilgi1, 3, 5A, C
ÖÇ3değişik iyileştirme uygulamaları oluşturulmaya çalışılmak1, 3, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaKentleri etkileyen doğal afet tehlikelerinin belirlenmesi
3. HaftaDeprem Tehlikesi
4. HaftaYapıların hasar görebilirliği
5. HaftaAltyapıların hasar görebilirliği
6. HaftaÜretim kayıpları
7. HaftaKentsel ve yönetimsel kapasite geliştirilmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAfet riski, önlenmesi veya paylaşılması
10. HaftaDoğal afet sakınım haritaları
11. HaftaRisk göstergesi katsayısının belirlenmesi
12. HaftaKısa, orta ve uzun dönemde zarar azaltma çalışmaları
13. HaftaTarihi yapıların afetlere karşı korunması
14. HaftaKentsel dönüşüm açısından afetlere ilişkin yasal ve idari konular
15. HaftaDoğal afet sigortaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDers slaytları
Diğer KaynaklarDers çıktıları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: yüksek lisans düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında yüksek lisans düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"