Erasmus Programı Yönergesi


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Erasmus programının işleyiş usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge, Erasmus programına katılacak öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğine ilişkin süreci, ilgili birim ve kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar. 
Dayanak
Madde 3- (1) Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve Erasmus Üniversite Beyannamesi’nde yer alan ilkeler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirlenen şartlar, uluslararası anlaşmalar ve ilgili Yükseköğretim Kurulu mevzuatı bu yönergenin dayanağını oluşturur. 
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmesini sağlayan sistemi, 
b) Dış İlişkiler Müdürlüğü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’nü,
c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü’nü,
ç) Katılım Sertifikası: Öğrenim faaliyetinin gerçekleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından verilen, öğrencinin öğrenim başlangıç ve bitiş sürelerini belirten (imzalı ve mühürlü) belgeyi,
d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni, 
e) Öğrenci Nihai Raporu: Faaliyet dönemi tamamlandığında, öğrencinin faaliyetine ilişkin özet bilgileri ve öğrencinin değerlendirmelerini içeren belgeyi,
f) Öğrenim Anlaşması: Öğrenim hareketliliği dönemi başlamadan önce, misafir olunan kurumun öğrenim anlaşmasında yazılı bulunan dersleri sunacağını; öğrencinin bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini; Üniversite’nin alınan dersleri kabul edeceğini taahhüt ettiği, tüm taraflarca imzalanmış belgeyi,
g) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosu’nu, 
h) Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Ofisi (UİDPO): İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı çalışan ofisi,
i) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni, ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM
Yetkili Kişi ve Birimler
Yetkili Kişi ve Birimler
Madde 5- (1) Yetkili kişi ve birimler şunlardır: 
a) Rektör: İkili anlaşmalar Rektör ve/veya Üniversite Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanır.
b) Üniversite Erasmus Koordinatörü: Üniversite Erasmus Koordinatörü Rektör tarafından tam zamanlı öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversite genelinde Erasmus programıyla ilgili eşgüdümü sağlar ve bu programın anlaşmalarını, öğrenim anlaşmalarını, Üniversite ile öğrenci/personel arasındaki sözleşmeleri ve Üniversiteye yurt dışından gelen öğrencilerin kabul mektuplarını imzalar. Ayrıca, Üniversite Erasmus Komisyonu ile birlikte, değişime dair her türlü kararların alınması ve yürütülmesini sağlar.
c) Üniversite Erasmus Komisyonu: Üniversite Erasmus Koordinatörü başkanlığında fakülte, yüksekokul ve enstitü Erasmus koordinatörleri ve UİDPO temsilcisinden oluşur. Erasmus programı ve işleyişi ile ilgili kararları alır. Öğrencilerin seçim ve yerleştirmelerini yapar. Süreç ile ilgili takvimi belirler.
ç) Fakülte/Yüksekokul Erasmus Koordinatörü: Fakülte/Yüksekokul Erasmus Koordinatörü ilgili Dekan/Müdür tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Erasmus programı ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları bölümlerin Erasmus koordinatörlerine iletir. Bölüm Erasmus koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.
d) Enstitü Erasmus Koordinatörü: Enstitü Erasmus Koordinatörü ilgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Enstitü Erasmus Koordinatörü, Erasmus programı ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları Anabilim Dalı Erasmus koordinatörlerine iletir. Anabilim Dalı Erasmus koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.
e) Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü: Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı tarafından öğretim elemanları arasından atanır. Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü, Erasmus programını ilgili bölümde/anabilim dalında tanıtır; bu program ile ilgili haberleri duyurur; Erasmus programından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde danışmanlık yapar. Anlaşma yapılacak bölümle/anabilim dalıyla ikili anlaşma hazırlığı yapar ve Üniversite Erasmus Koordinatörüne teklif eder. Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Erasmus Koordinatörü, UİDPO ve Bölüm/Anabilim Dalı başkanlıkları ile eşgüdüm halinde anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumludur. Yurt dışından dönen öğrencilerin değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına intibakları ile ilgili işlemleri yürütür. Erasmus programı ile yurt dışından gelen öğrencilere ders seçimleri ve diğer akademik konularda danışmanlık yapar. Aksi belirtilmedikçe, Bölüm Erasmus Koordinatörü aynı zamanda lisansüstü programlarda Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörüdür.
f) Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Ofisi (UİDPO): UİDPO her yıl öğrencilere yönelik düzenli tanıtım toplantıları yaparak, Erasmus programının kurum içinde duyurulmasını ve bu programa katılımın yaygınlaştırılmasını sağlar. Erasmus ve genel ikili anlaşmalar çerçevesinde Üniversiteye gelen değişim öğrencilerinin ve Üniversite Erasmus Komisyonu’nun kararları doğrultusunda yurt dışına gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütür. Erasmus programının Üniversite içinde tanıtılması için materyaller hazırlar, işlemleri yürütür. Ortaklık kurulan üniversiteler ile yazışmaları yapar; ikili anlaşmaları hazırlar, günceller ve imza sürecini takip eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurt Dışına Giden Öğrencilerin Başvuru ve Değerlendirilme Süreci
Başvuru şartları
Madde 6- (1) Erasmus programına başvuracak öğrencilerin, başvuru için sağlamaları gereken asgari şartlar şunlardır:
a) En az bir yarıyıl lisans veya lisansüstü programına devam etmiş olmak,
b) Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmak,
c) Program kapsamında alınacak dersler hangi dilde veriliyor ise ilgili dili yeterli düzeyde bilmek veya ilgili dilin öğrenilmekte olduğunu belgelemek, 
ç) Kayıtlı bulunulan ya da başvurulacak programın varsa gerekli gördüğü diğer başvuru şartlarını sağlamak.
(2) Yabancı Dil Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık Programı öğrencileri Erasmus programından yararlanamazlar.
(3) Erasmus programından lisans ve doktora öğrencileri bir ya da iki yarıyıl; yüksek lisans öğrencileri ise bir yarıyıl yararlanabilirler.
(4) Erasmus programından öğrenim süresince bir kez öğrenim, bir kez staj hareketliliğinden yararlanılabilir. Programdan daha önce hibeli ya da hibesiz olarak bir kez yararlanmış öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru işlemleri
Madde 7- (1) Başvurularla ilgili bilgi UİDPO’nun ve Üniversitenin internet sayfalarında ve öğrenci duyuru panolarında duyurulur.
(2) Öğrenciler başvurularında, Üniversite Erasmus Komisyonu’nun belirleyeceği sayıda üniversite tercihinde bulunabilir. Öğrenciler bu tercihlerini yaparken gitmeyi planladığı üniversitenin ders programını, derslerin içeriğini, öğretim dilini, Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisini (AKTS) ve Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ile akademik danışmanlarının görüşlerini dikkate alırlar.
(3) Öğrenciler, üniversite tercihlerini başvuru formunda belirtir ve başvuru formunu ilgili Erasmus koordinatörüne onaylatır.
(4) Başvuru için gerekli belgeler ilan edilen başvuru süresi içerisinde UİDPO’ya teslim edilir.
Değerlendirme ve yerleştirme
Madde 8- (1) Başvurular, Ulusal Ajans tarafından belirlenen ve başvuru sürecinden önce açıklanan kriterler göz önüne alınarak değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak metot, öğrencilere başvuruları sırasında bildirilir. 
(2) Yerleştirmeler, Üniversite Erasmus Komisyonu tarafından; öğrencilerin başvuru duyurusunda ilan edilen kriterlere göre aldıkları toplam puanları, tercih ettikleri üniversiteler, ilgili üniversitelerin değişim kontenjanları, Üniversiteye tahsis edilen hibe miktarı ve Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus koordinatörlerinin görüşü de göz önüne alınarak yapılır.
(3) Değerlendirme ve yerleştirme sonuçları Üniversitenin resmi web sitesinde duyurulur.
(4) Değişim programından yararlanma hakkı kazanan öğrencinin başvuru şartlarında madde 6’da belirtilen asgari şartları gideceği dönem öncesine kadar sağlaması gerekir.
(5) Öğrencinin akademik durumu gideceği dönem öncesinde Üniversite Erasmus Komisyonu’nca yeniden değerlendirilerek gerektiğinde programdan yararlanma hakkı iptal edilebilir.
Alınacak dersler, öğrenim anlaşması ve intibak formu
Madde 9- (1) Yerleştirilen öğrencilerin karşı kurumda alacakları dersler Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ile öğrencilerin akademik danışmanları tarafından kararlaştırılır.
(2) Kararlaştırılan ders programı üç nüsha olarak hazırlanan Öğrenim Anlaşmasında belirtilir. Anlaşma; öğrenci, Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ve Üniversite Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanır. Anlaşmanın bir nüshası öğrenciye verilir, diğer bir nüshası UİDPO tarafından gidilecek kuruma gönderilir ve bir nüshası da UİDPO tarafından muhafaza edilir.
(3) Öğrencilerin değişim programından dönmesini takiben düzenlenen Akademik Tanınma Belgesinde, öğrencinin hangi derslerden başarılı olduğu, bu derslere ilişkin AKTS kredi miktarları ve notları ile Üniversitede hangi derslerden muaf sayıldığı, bu derslerin AKTS kredi miktarları ve notları yer alır. Akademik Tanınma Belgesi, Öğrenim Anlaşmasının tamamlayıcı ekidir ve öğrencinin değişim programı boyunca aldığı derslerin Üniversitede tanınmasını garanti eder.
(4) Çeşitli sebeplerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği üniversitede akademik dönemin başlamasını takiben en geç bir ay içinde yapılmış olması ve öğrenci, Üniversite ve karşı üniversite yetkilileri tarafından tekrar onaylanması gerekir. Gerekli onayları tamamlamadan yapılacak ders değişikliklerinin kabulü, ilgili bölüm kurulunun kararına bağlıdır.
Gidilecek üniversiteye başvuru ve kabul süreci
Madde 10- (1) Gidilecek üniversite ile yazışmalar UİDPO tarafından yapılır. Ancak, karşı üniversite tarafından istenen belgelerin hazırlanması öğrencinin sorumluluğundadır.
(2) UİDPO belgelerin hazırlanmasında öğrencilere danışmanlık hizmeti verir ve başvuru evraklarını karşı üniversitelerin ilgili ofislerine son başvuru tarihinden önce iletir.
(3) Seyahat ve vize işlemlerinin takibi öğrencinin sorumluluğundadır. UİDPO öğrencinin pasaport harcından muafiyeti için gerekli belgeleri ve vize işlemlerini kolaylaştırıcı dokümanları sağlar.
Öğrencilerin üniversitedeki statüleri
Madde 11- (1) Öğrencinin, Erasmus programı kapsamında yurt dışında bulunacağı süre normal öğrenim süresinden sayılır.
(2) Öğrenci Erasmus programı kapsamında yurt dışında bulunacağı süre zarfında öğrenim ücreti ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Üniversitenin ilgili yıl için belirlediği öğrenim ücreti akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir, gidilen kuruma öğrenim ücreti ile ilgili herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak barınma, ulaşım, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık sigortası gibi tüm masraflar öğrencinin sorumluluğundadır.
Sözleşme ve hibelerin ödenmesi
Madde 12- (1) Erasmus Programı kapsamında bir üniversiteye yerleştirilen öğrenci ile Üniversite arasında yurt dışına gitmeden önce öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme imzalanır. Bu sözleşme ile öğrencinin Erasmus değişim programına katılacağı kesinleşir. Sözleşmede belirlenen azamî tutara ilişkin ödemeler, öğrencinin hesabına iki taksitte yapılır:
a) İlk ödeme olarak, öngörülen toplam öğrenim süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 80’i ödenir.
b) İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen Katılım Sertifikası’nda ve/veya pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.
c) Ödemeler Avro cinsinden yapılır. 
(2) Erasmus Programı’nı tamamlayıp dönen öğrenci, sözleşme uyarınca, karşı üniversitenin not çizelgesini ve yaptığı değişiklikleri de içeren, imzaları tamamlanmış Öğrenim Anlaşmasını, Akademik Tanınma Belgesini, karşı üniversitede kaldığı süreyi teyit eden süre formunu ve değişim dönemini değerlendiren raporu UİDPO’ya teslim etmekle yükümlüdür. Hibenin kalan % 20’lik kısmı bu belgelerin UİDPO’ya teslimini takiben ödenir.
İntibak işlemleri
Madde 13- (1) İntibak işlemlerinde temel alınacak belgeler; öğrencinin yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi, Katılım Sertifikası, Öğrenci Nihai Rapor Formu, öğrencinin pasaport giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileridir.
(2) Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler, intibak işlemleri için bu belgelerle birlikte ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığına dilekçe ile başvururlar.
(3) Ders intibakları; ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanının, Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörünün ve akademik danışmanın önerisi üzerine ilgili Yönetim Kurulu kararı ile yapılır ve karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir.
(4) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı otomasyon sistemi üzerinden öğrencinin not çizelgesinde gerekli işlemleri yapar ve not çizelgesinin onaylı bir kopyasını UİDPO’ya gönderir. Böylece öğrencinin değişim dosyası tamamlanmış olur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Başvuru ve Değerlendirilme Süreci
Üniversiteye başvuru
Madde 14- (1) Üniversiteye değişim programları kapsamında gelmek isteyen öğrenci UİDPO internet sayfasından veya kendi üniversitesindeki uluslararası ilişkiler ofisinden temin edeceği başvuru formunu eksiksiz doldurarak istenen diğer belgeler ile birlikte ilgili ofis aracılığıyla Üniversite UİDPO’ya son başvuru tarihinden önce gönderir.
Ders seçimi ve öğrenim anlaşması
Madde 15- (1) Gelen öğrenci, Üniversitedeyken alacağı derslerin seçimi için Üniversite resmi web sitesinden ulaşabileceği Eğitim Bilgi Sistemi’nden yararlanır ve başvuru formunda alacağı dersleri belirtir. Derslerin açılmaması durumunda başvuru formunda belirtilen derslerde değişiklik yapılabilir.
(2) Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus koordinatörleri Erasmus programı kapsamında gelen öğrencilerin ders seçimlerinde yardımcı olur ve öğrencilerin başvuru formlarını imzalar.
(3) Öğrenciler Öğrenim Anlaşmasını teslim etmekle yükümlüdürler.
Kabul mektubunun gönderilmesi
Madde 16- (1) Başvurular, başvuru formu ve diğer gerekli belgeler alındıktan sonra, iki üniversite arasındaki değişim dengesi (giden-gelen öğrenci sayısı arasındaki oran) ve öğrencinin akademik durumu göz önüne alınarak ilgili Bölüm/Anabilim Dalı tarafından değerlendirilir.
(2) Başvurusu ilgili Bölüm/Anabilim Dalı tarafından kabul edilen öğrencilere UİDPO tarafından hazırlanan kabul mektupları gönderilir.
Gelecek öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kayıt işlemleri
Madde 17- (1) Öğrencilere kabul mektubu ile birlikte vize işlemleri, akademik takvim, oryantasyon programı ve Üniversitede yaşam ile ilgili bilgi notları gönderilir.
(2) UİDPO gelen öğrencilerin ön kayıt işlemlerini tamamlar ve öğrenciye; Üniversite içi diğer idari işlemler ile ulaşım, konaklama vb. işlemlerinde danışmanlık hizmeti verir. Gelen öğrencinin kesin kayıt işleminin yapılması, öğrenci kimlik kartının hazırlanması, ders kaydının yapılması, e-posta adresi ve otomasyon şifresinin verilmesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sorumluluğundadır.
Gelen öğrencilere uyum programı
Madde 18- (1) Öğrenciler için UİDPO tarafından her dönem başında bir uyum programı düzenlenir. Uyum programı kapsamında Üniversitenin tanıtımı, çeşitli sosyal, kültürel ve benzeri etkinlikler UİDPO tarafından yapılır. Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus koordinatörleri de Erasmus programı kapsamında gelen öğrencilere Bölüm/Anabilim Dalı uyumları konusunda danışmanlık yapar.
Üniversitede değişimini tamamlayan öğrencilerle ilgili yapılması gereken işlemler
Madde 19- (1) Üniversitede değişim programını tamamlayan öğrenciler ülkelerine dönmeden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan kayıtlarını sildirirler. Bu işlemi tamamlayan öğrencilerin resmi not çizelgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca hazırlanır ve UİDPO tarafından karşı üniversitenin ilgili ofisine gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Erasmus Staj Hareketliliği
Staj hareketliliği
Madde 20- (1) Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim gördüğü mesleki eğitim alanında yurtdışındaki bir işletmede ya da kurumda uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
(2) Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmez. Ancak staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
(3) Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. 
Öğrencilerin staj hareketliliğinden yararlanma şartları
Madde 21- (1) Üniversitenin herhangi bir diploma programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci staj hareketliliğinden yararlanabilir. Birinci sınıf öğrencileri de staj programından yararlanabilir.
(2) Başvuracak lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencilerinin ise en az 2.50/4.00 olması gerekir.
(3) Staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları şunlardır:
- Ağırlıklı genel not ortalaması: % 55 
- Yabancı dil düzeyi : % 45
(4) Başvurusu kabul edilen öğrencilerin yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak metot, öğrencilere başvuruları sırasında bildirilir. 
(5) Öğrencilerin staj durumu ve onayı, Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ile öğrencilerin akademik danışmanları tarafından kararlaştırılarak Erasmus Komisyonunun onayına sunulur.
(6) Öğrencinin stajını başarıyla tamamlaması durumunda, Erasmus Komisyonu tarafından stajın süresine göre hesaplanan AKTS kredi miktarları öğrencinin Diploma Ekine kredi olarak yansıtılır.
Öğrenciye yapılacak ödeme
Madde 22- (1) Seçilen öğrencilerle hesaplanan azami hibe miktarını içeren Staj Hareketliliği Sözleşmeleri imzalanır. Sözleşmede belirlenen azami tutara ilişkin ödemeler iki taksitte yapılır:
a) Öğrenci staj yapacağı işletmeye gitmeden önce ilk ödeme olarak, öngörülen faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin en çok % 100’üne kadar olan bir miktar ödenir. 
b) Varsa ikinci taksit, staj dönemi sonunda, öğrenciye verilen “Katılım Sertifikası”nda ve/veya pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılıp yapılmamasına Üniversite Erasmus Komisyonu karar verir.
c) Ödemeler Avro cinsinden yapılır.
Staj hibesinde kesinti
Madde 23- (1) Eğitim Anlaşmasında belirlenen sorumluluklarını kasıtlı olarak yerine getirmeyen ve gittiği kurumda staj programına katılım sağlamayan öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre için hesap edilen toplam hibelerinin % 20’si kesinlikle ödenmez; öğrencinin başarısızlık ve sorumsuzluk düzeyine bağlı olarak daha fazla kesinti yapılması ve yapılmış bulunan ödemenin iadesinin istenmesi yükseköğretim kurumunun inisiyatifindedir. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutarlar, hibe kaynaklarına iade edilir. 
(2) Öğrencinin staj faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Personel Hareketliliği, Sözleşme ve Hibelerin Ödenmesi
Personel hareketliliği
Madde 24- (1) Personel Hareketliliği “Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği” ve “Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği” olmak üzere iki türlüdür.
a) Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğinden yararlanmak için;
1. Üniversitede kadrolu öğretim elemanı olunması, 
2. Hareketlilik yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Üniversite arasında gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma olması,
3. UİDPO tarafından bölümlere gönderilen ve e-posta yoluyla tüm akademik personele duyurulan teklif çağrısına cevap verilmiş olması,
4. Üniversite ile misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir “öğretim programı”nın olması,
5. O yıl için belirlenen minimum ders verme saatinin karşı üniversitede yerine getirilecek olması,
gerekir.
b) Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanmak için;
1. Üniversitede kadrolu öğretim elemanı, yönetici ya da idari personel olunması,
2. UİDPO tarafından bölümlere ve ilgili idari birimlere gönderilen ve e-posta yoluyla tüm akademik/idari personele duyurulan teklif çağrısına cevap verilmiş olması,
3. Üniversite ile misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir “iş planı”nın olması,
4. O yıl için belirlenen minimum hareketlilik süresinin sağlanacak olması,
gerekir.
Değerlendirme ve yerleştirmeler
Madde 25- (1) Ders verme faaliyeti başvuruları, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen kriterler göz önüne alınarak Üniversite Erasmus Komisyonu’na yapılır. Yerleştirmeler Üniversite Erasmus Komisyonu’nun değerlendirme sonuçlarına göre yapılır.
(2) Eğitim alma faaliyeti başvuruları ise UİDPO’nun o yıl için belirlediği kriterler ile başvuru yapan personelin çalıştığı birim yöneticisinin ve Genel Sekreterin görüşü göz önüne alınarak Üniversite Erasmus Komisyonu’na yapılır. Yerleştirmeler Üniversite Erasmus Komisyonunun değerlendirme sonuçlarına göre yapılır.
Sözleşme ve hibelerin ödenmesi
Madde 26- (1) Erasmus programı çerçevesinde yerleştirilmiş personel ile Üniversite arasında yurt dışına gitmeden önce bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile personelin Personel Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. Personelin gidiş öncesi UİDPO’ya teslim etmesi gereken belgeleri tamamlamasını takiben o yıl için belirlenen miktardaki hibesinin ilk % 80’lik kısmı ödenir.
(2) Hareketlilik süresini tamamlayan personelin kalan % 20’lik hibesi, Personel Hareketliliği Faaliyet Raporu Formu, seyahat belgeleri ve faaliyeti gerçekleştirdiğine dair teyit formunu UİDPO’ya teslim etmesini takiben ödenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Hüküm bulunmayan haller
Madde 27- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda “İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” ile “İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde; Avrupa Birliği Komisyonu “Erasmus Üniversite Beyannamesi” ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından her akademik yıl için hazırlanan “Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı”nda geçen hükümlere göre işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 28- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 29- (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"