Program Hakkında


Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı’nda; Zihin Yetersizliği, Otizm Spektrum Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Özel Yetenek, İşitme Yetersizliği ve Görme Yetersizliği olmak üzere toplam altı seçmeli ders alanı bulunmaktadır. 

AMAÇ:

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özellikleri konusunda bilgi sahibi olacak, onların bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim verebilecek, “Özel Eğitim” alanının çeşitli sorunları ve gereksinimleri üzerinde inceleme, deneme, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde aldığı görevleri başarıyla ifa edecek, çağdaş, bilimsel gelişmelere uyum sağlayabilen ve onları uygulayabilen, nitelikli, Türk Eğitim Sistemi ve özel eğitim yönetmelikleri konusunda yetkin ve bu doğrultuda çalışabilecek öğretmenler yetiştirmektir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı yalnızca özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek değil aynı zamanda özel eğitime gereksinim duyan bireylerin aileleriyle işbirliğine girerek onların sağlık ve eğitim sorunlarıyla ilgilenen sosyal kurumlarla ortaklaşa çalışarak toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER:

Yetiştirdiği nitelikli özel eğitim öğretmenleri desteğiyle;

 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlamalarını sağlama
 • Özel eğitimin önemi ile ilgili toplumda bilinç uyandırma
 • Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme
 • Özel eğitime gereksinim duyan tüm bireylere; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını sağlama
 • Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin eğitim yaşantısının sürekliliği ve özel eğitime ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda ailelere rehberlik edebilme ve onlarla birlikte çalışabilme
 • Özel öğrencilere eğitim sunarken, özellikle bilimsel yöntemlere dayalı uygulamaları verimli şekilde kullanabilme
 • Özel öğrencilerin gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlayıp uygulayabilme
 • Sadece özel çocukların değil normal gelişim gösteren çocukların da gelişimsel özellikleri hakkında gerekli bilgilere sahip olma
 • Özel öğrencinin ve akranlarının öğretimsel etkinliklere katılım düzeyini azaltan ve sunulan eğitimin etkililiğini düşüren davranış problemlerini ortadan kaldırma veya en aza indirme
 • Özel eğitim hizmetlerini, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlama ve yürütme
 • Kaynaştırma uygulamalarını verimli bir şekilde yürütebilme
 • Özel öğrencinin eğitim - öğretimiyle ilgili mevzuat konusunda sınıf öğretmenini, alan öğretmenini, okul yöneticilerini bilgilendirme ve özel öğrencinin gelişiminin desteklenmesi konusunda disiplinler arası işbirliği yapabilme
 • Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılmalarının öneminin farkında olma
 • Özel eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilme
 • Öğretim ve araştırma amaçlı temel düzeyde yabancı dil ve bilişim teknolojilerini kullanabilme
 • Yasal ve etik kurallar çerçevesinde görevini yapabilme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

KABUL ŞARTLARI

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.

 

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİ TANIMA

Örgün ve örgün olmayan öğrenmeyi de içeren mevcut eğitimi kabul prosedürleri, Türkiye’de gelişme safhasının henüz başındadır ve bu konuda ulusal düzeyde kapsamlı ve yeterli bir hukuksal çerçeve de bulunmamaktadır. Ancak, kurumsal özerklik çerçevesinde, RPL esasına dayalı bazı program gereksinimlerinden muaf olunmasını sağlayan kredilerin atanması için, kurumsal düzeyde bir takım uygulamalar da mevcuttur. Özellikle kapsamlı bir düzeyde uygulanan bu çalışmalarda, üniversiteye girişten önce yabancı dil, bilgisayar kullanımı gibi alanlarda bilgi ve beceriye sahip öğrenciler bir sınava tabi tutulmakta ve kabul edildikleri program tarafından belirli düzeyde başarılı bulunan öğrenciler müfredatın ilgili kısımlarından muaf sayılmaktadırlar. Bununla birlikte RPL, yurtdışı da dâhil olmak üzere, çalıştığı alanla eşit ya da daha yukarı düzeyde olan bir başka kuruma yatay geçiş yapmayı dileyen öğrenciler için de uygulanmaktadır. Böyle durumlarda, öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerle aynı ya da benzerlik gösteren derslerden, programın intibak kurulunun onayına istinaden muaf sayılabilirler.

Buna benzer kabul prosedürleri, üniversitemizde kapsamlı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tarz uygulamalara ilişkin genel kabul koşullarına ait düzenlemeler, Eğitim ve Sınav Yönetmelikleri, Lisansüstü Programlara İlişkin Düzenlemeler ve Yönetmelikler ile Yatay Geçiş Öğrencilerine ilişkin Yönetmeliklerimizin ilgili bölümlerinde ana hatlarıyla belirtilmiştir.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrencilerin bu programdan mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS ders almaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

ALINACAK DERECE VE DÜZEYİ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ bir lisans diploma  programı olup, minimum 240AKTS kredi ile  Overarching Framework of European Qualifications Framework of HE(QF-EHEA)  birlikte 6. seviye Türk Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi  (TYYÇ, NQF-HETR) ve  the European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF-LLL) asgari şartlarını sağlar.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ alanında Lisans derecesine sahip olunur.

ÇALIŞMA İMKANLARI

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm Devlet ve Özel Eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. Kamu sektöründe: İlköğretim Okullarında, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, özel sektörde ise Rehabilitasyon Merkezlerinde, Danışmanlık Merkezlerinde öğretmen olarak görev yapabilirler. Ayrıca koşulları karşılama durumunda Bilim ve Sanat Merkezlerinde açık bulunan sınıf öğretmenliği kadrolarına da müracaat edebilirler. Mezunların Lisansüstü eğitime devam ederek kendilerini geliştirme imkanları vardır.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Özel eğitimde, yetersizliği olan çocuklara ve eğitimlerine ilişkin temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri, özel eğitimde genel eğitimden farklılaşan etmenleri açıklar.
 • Alanı ile ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.
 • Özel eğitim uygulamalarında etkili, verimli yöntem-teknikleri karşılaştırarak seçer.
 • Alanı ile ilgili dünya çapında araştırma yapabilecek kadar yabancı dil ve bilgisayar kullanma bilgisine sahip olur.
 • Özel gereksinimli öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, başarı düzeylerini geliştireceği programa yansıtır.
 •  Özel eğitim alanı ile ilgili eğitim öğretim uygulamaları sırasında karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretir.
 • Özel öğrenciler için bireyselleştirilmiş program geliştirme, materyal tasarlama, uygulama ve öğrenci gelişimleri ile ilgili çok yönlü değerlendirme yapma becerisi kazanır.
 • Özel eğitim alanıyla ilgili veri taraması yaparak ulaştığı güncel bilgileri alan uygulamalarına yansıtır.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini eğitim uygulamalarında kullanır
 • Özel eğitimle ilgili birey, aile, toplumu bilgilendirici, beceri kazandırıcı çalışmalarda sorumluluk alır.
 • Özel gereksinimi olan çocuklarla normal bireyler arasındaki iletişim ve etkileşimi sağlamak için ürettiği eğitsel çözümleri uygular.
 • Diğer meslek alanları ile özel eğitim alanı arasında iletişimi sağlayarak alan dışındakilere özel gereksinimli çocuklar hakkında rehberlik yapar.
 • Öğretmenlik alan bilgisini, kişisel ve sosyal özelliklerini temsil edecek yeterlikleri kazanır.
 • Türk eğitim sisteminin yapısı, işleyişi, amaçları ve tarihçesi hakkında bilgi kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"