Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
Yabancı dil testleri geliştirir.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
(Öğrenme Yetkinliği)
Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.
Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.
Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.
İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.
(Alana Özgü Yetkinlik)
İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.
İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.
Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.
Yabancı dil testleri geliştirir.
İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.
2Öğrenciler dil öğretiminde kullanılan metotların dayandığı teorileri öğrenirler.
3İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.
4İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
5İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.
6Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
7Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.
8Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
9Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.
10Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.
11Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
12Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.
13Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
14Yabancı dil testleri geliştirir.
15İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Yabancı dil testleri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
(Öğrenme Yetkinliği)
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
(Alana Özgü Yetkinlik)
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"