Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
YETKİNLİKLER
    Alana Özgü Yetkinlik
3İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.
5-İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.
7-Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.
1
2
15-İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.
14-Yabancı dil testleri geliştirir.
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
6-Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
13-Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
4-İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8-Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
8-Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
4-İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
14-Yabancı dil testleri geliştirir.
    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
13-Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
11-Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
    Öğrenme Yetkinliği
11-Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
10-Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.
13-Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
12-Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.
6-Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
15-İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.
9-Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
3İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.
5-İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.
7-Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.
15-İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.
14-Yabancı dil testleri geliştirir.
6-Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
13-Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
4-İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8-Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
11-Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
10-Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.
12-Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.
9-Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
YETKİNLİKLER
    Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.


- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
- Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
- Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
- Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
- Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.

-İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.

-Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.

-İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.

-Yabancı dil testleri geliştirir.

BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç
-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

-------


- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
- Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
- Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
- Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

-------

-Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.

-Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.

-İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.

-Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.

BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

-------


- Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
- Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

-------

-Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.

-İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.

-Yabancı dil testleri geliştirir.

    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.


- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
- Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

-Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.

-Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.

    Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.


- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

-Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.

-Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.

-Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.

    İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.


- Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
- Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
- Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

-Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.

-Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.

-İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.

-Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"