PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.
Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.
Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
(Öğrenme Yetkinliği)
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
(Alana Özgü Yetkinlik)
Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.
3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.
6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.
10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.
14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.
20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"