Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.
3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.
10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
YETKİNLİKLER
    Öğrenme Yetkinliği
15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.
20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
    Alana Özgü Yetkinlik
24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.
14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.
3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.
6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.
10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.
20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.
14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

-------

Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.

Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.

Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.

Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.

BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

-------

Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.

Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

YETKİNLİKLER
    Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

-------

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

-------

Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.

Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

    Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

-------

Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

-------

Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.

Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"