Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.
Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.
Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.
Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.
Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.
Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.
Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.
Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.
Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.
(Öğrenme Yetkinliği)
Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.
Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.
Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.
Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.
Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.
(Alana Özgü Yetkinlik)
Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.
Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.
1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.
2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.
3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.
4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.
5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.
6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.
7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.
8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.
9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.
10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.
11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.
12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.
13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.
15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.
16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.
18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.
19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.
20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.
21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.
 • Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.
 • Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.
 • Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.
 • Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.
 • Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.
(Öğrenme Yetkinliği)
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.
 • Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
(Alana Özgü Yetkinlik)
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.
 • Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.
 • Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 • Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"