Program Hakkında


Eğitimin gerekçesi yeni teknolojilere ve topluma ayak uydurabilen, bilimsel, çağdaş, demokratik bir bakış açısıyla araştırabilen ve sorgulayabilen öğretmenler yetiştirebilmektir. Temel Eğitim Lisans Programının amacı da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarına kaliteli öğretmen yetiştirmektir. Bu bağlamda programın açılmasının temel amaçları şu şekilde ifade edilebilir;

 

  • Zengin akademik kadrosu, geniş çalışma alanları ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebileceği araştırma ortamı sağlayan kaynaklarıyla, öğretim üyeleri ve öğrenciler için çekim merkezi olmak,
  • Eğitim alanında standartların oluşturulduğu çalışmalara katılarak katkı sağlamak ve üniversite – ilkokul işbirliğini gerçekleştirmek,
  • Öğretmen adaylarını teorik ve pratik bilgilerle eğitmek
  • Problem çözme becerilerini geliştirmek,
  • Bilişsel, duygusal, psikomotor ve sosyal alanlarda verimliliğini artırmak,
  • Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim görebilmeleri için çeşitli yöntemler geliştirilmesi konusunda araştırma yapabilen, çağdaş bilgilerle donanmış öğretmenler yetiştirmek
  • Bilgiyi paylaşan ve kıymetini bilen, kendisini sözlü ve yazılı ifade edebilen, uluslararası çalışmalarda yer alacak düzeyde yabancı dil eğitimi almış toplum bireyleri yetiştirmektir.
  • Öğrencilere iyi bir model olma görevini üstlenmelerini ve hayat boyu öğrenmelerini sağlamak,
  • Çeşitli düşüncelere saygı duyan, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, insan ilişkilerinde başarılı, ortak çalışmalarda uyumuyla dikkat çeken, akademi ve kamuda liderlik sağlayacak yeteneklere sahip, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verecek mezunlar yetiştirmek,

olarak sıralanabilir.

Eğitimin önemi her geçen gün, sürekli olarak artmaktadır. Bununla birlikte eğitim seviyesini arttırmak için gerekli olan ihtiyaçların ve toplumu çekirdekten yetiştirme imkanına sahip olduğunun bilincinde olan, gerekli vasıflara sahip, bilimsel altyapısı güçlü, akademik değeri yüksek araştırmalar ortaya koyabilecek nitelikli ve donanımlı sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.  Temel eğitim, öğrencinin ve aynı zamanda dolaylı olarak öğrenci ailelerinin de yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması açısından en zor ve en önemli görevdir. Bir meslek olması ötesinde, en küçük yerleşim birimlerinde görev yapması, yerleşim yerlerinin sosyal ve kültürel yaşayışı içinde yer alması, kutsal ve zor bir görevi yürütmesi nedeniyle Sınıf Öğretmenliği bir meslek değil, bir yaşam biçimidir.

 

Sınıf Öğretmenleri, öğretmenlik mesleği içinde çok önemli bir yere sahiptir. “Sınıf Öğretmeni”, ileride meslek seçecek çocukların hem pedagogu, hem rehberlik uzmanı, hem annesi, hem ailelerinin pedagojik danışmanı ve hem de inanç, kişilik ve karakter oluşumunda önemli bir görevi üstlenmektedir. Bu nedenle, sadece bu alanın temel bilgilerini kavramış öğretmenler değil, aynı zamanda alanın gerektirdiği şekilde sürekli kendini geliştirebilen ve yenileyebilen, öğrendiklerini en iyi şekilde öğrencilerine aktarabilen, bireyler yetiştirmemizi gerekli kılmaktadır. Öğrencilerimize; mevcut eğitim sistemini anlamalarına, ve bu sistemin performansını iyileştirecek en uygun çözümleri, yöntemleri tasarlayıp uygulamaya koymalarına imkan tanıyacak beceriler kazandırmalıyız. Devlet politikasının nüfus artışını teşvik etmesi ile ülkemiz nüfusunun artması, tekli öğretime geçiş, MEB’in öğretmen atamalarında en çok sınıf öğretmenliğine sayı vermesi bölümün açılması için gerekli şartlar olarak eklenebilir.

 

Amacımız, yukarıda belirtilen uzmanlık alanlarında ülkemizin ihtiyacı olan kalifiye Sınıf Öğretmeni yetiştirmektir. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştirmek amacıyla çağdaş eğitimin gereğini kavramış olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi görev ve sorumluluk bilinci ile öğrencilerine akademik bilgilerin yanında çağdaş eğitim yöntemleri kullanarak dersleri uygulamalı ve teorik olarak işleyecektir. Yaparak yaşayarak öğrenmenin en somut örneği olarak, çözüm ortakları işbirliği ile öğrencilerimiz aldıkları akademik bilgileri yerinde uygulayarak beceriye dönüştüreceklerdir. Bütün bu çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin yapacakları mesleğin hassasiyeti ve önemi göz önüne alınarak, onlarda sorumluluk bilincini geliştirecek, toplum değerlerini koruyacak ve yaşatacak, iyi birer öğretmen olmalarını destekleyecek çeşitli çalışmalara da yer verilecektir.

 

Bölümün başarısı, önemli ölçüde, programı sürdürecek akademik ekibin kalitesi ve göreve ilişkin tutkusu ile sağlanacaktır. Bunun yanında bu lisans programına ilgi duyan, okumayı ve araştırmayı seven, kendisini geliştirmek isteyen ve bunu kişisel çabasıyla gerçekleştirebilecek donanımı olan, öğretim elemanlarının yardım ve yönlendirmesini yeterince değerlendirebilecek bir öğrenci başarılı olacaktır. Bu alanı seçen öğrencinin başarısı sınıf ortamındaki çalışması ile sınırlı olmayıp, öğrencinin sınıf dışındaki çaba ve katkısı ile doğru orantılı olacaktır. Etkin bir uygulama ile de öğretme bilincinin gelişmesi ve meslek saygınlığının üst düzeylere çıkarılması da sağlanacaktır.

 

Bu bölümde başarının ölçümü; yurtiçi ve yurtdışındaki akreditasyon kurumları ile yapılacak işbirliği ve işbirliği protokolünde belirtilecek esaslara göre gerçekleştirilecektir. Ayrıca üniversitemiz içinde eğitim-öğretim kalitesini ve niteliğini belirleyen ve amaçlarda belirlenen kriteri ölçen anketler hazırlayıp uygulanacaktır.

Eğitimin önemi her geçen gün, sürekli olarak artmaktadır. Bununla birlikte eğitim seviyesini arttırmak için gerekli olan ihtiyaçların ve toplumu çekirdekten yetiştirme imkanına sahip olduğunun bilincinde olan, gerekli vasıflara sahip, bilimsel altyapısı güçlü, akademik değeri yüksek araştırmalar ortaya koyabilecek kalifiye elemanların yetiştirilmesi temel hedeflerimizdendir.

 

“Sınıf Öğretmenliği”, öğrencinin ve aynı zamanda dolaylı olarak öğrenci ailelerinin de yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması açısından en zor ve en önemli görevdir. Bir meslek olması ötesinde, en küçük yerleşim birimlerinde görev yapması, yerleşim yerlerinin sosyal ve kültürel yaşayışı içinde yer alması, kutsal ve zor bir görevi yürütmesi nedeniyle, Sınıf Öğretmenliği bir meslek değil, bir yaşam biçimidir.

 

Sınıf Öğretmenleri, Branş Öğretmenleri ve diğer meslek gruplarından çok daha önemli bir yere sahiptir. “Sınıf Öğretmeni”, ileride meslek seçecek çocukların hem pedagogu, hem rehberlik uzmanı, hem annesi, hem ailelerinin pedagojik danışmanı ve hem de inanç, kişilik ve karakter oluşumunda önemli bir görevi üstlenmektedir. Bu nedenle, sadece bu alanın temel bilgilerini kavramış öğretmenler değil, aynı zamanda alanın gerektirdiği şekilde sürekli kendini geliştirebilen ve yenileyebilen, öğrendiklerini en iyi şekilde öğrencilerine aktarabilen, bireyler yetiştirmemizi gerekli kılmaktadır. Öğrencilerimize; mevcut eğitim sistemini anlamalarına, ve bu sistemin performansını iyileştirecek en uygun çözümleri, yöntemleri tasarlayıp uygulamaya koymalarına imkan tanıyacak beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Bu bölümde, araştırmayı akademik ortamın bir parçası olarak görüyoruz.

Bu lisans programının sekiz yarıyıllık öğretim planları, Yükseköğretim Kurumu Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları kılavuzuna, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin öğretim programları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi ve Alan Yeterlikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Programın öğretim planları; öğrencilerin, diğer iç ve dış paydaşların talep ve önerileri doğrultusunda düzenli olarak güncellenecektir. Programdan mezun verildikten sonra, mezunlarımız ile mezunlarımızı istihdam eden işyerlerinin talep ve önerileri doğrultusunda, ders programları ve içerikleri iyileştirilip güncellenecektir. Ayrıca Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak çeşitli sertifika programları ile öğretim planları desteklenecek, öğrencilerin daha donanımlı olarak iş hayatına hazırlanmaları sağlanacaktır. Yine, uluslararası değişim programları ile yurt dışında bağlantı kurulan üniversitelerin programları ve bu çerçevede öğrencilerden alınacak bilgiler doğrultusunda, program müfredatı her eğitim-öğretim yılı tekrar tekrar gözden geçirilecek ve güncellenecektir.

 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"