Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Anlatma Teknikleri-I: Konuşma EğitimiTRK 2222016 - 2017T : 2+U : 245.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Nil Didem ŞİMŞEK
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Nil Didem ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı onuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Düşüncenin betimlenmesi, açılımı, savunulması ve kanıtlanması, örneklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasına sokuluşunun mercek altına alınması. Konuşma organları, diyafram kontrolü. Ses çalışmaları. Belli bir konuda akıcı ve güzel konuşma becerisinin geliştirilmesi. Öğretmen adaylarının, ilköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları ve konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması.
Dersin İçeriğiGeleceğin öğretmenlerinde Türkçe düşünme, konuşma beceri ve alışkanlığını kazandırmak. Öğrencileri ana dilini doğru ve kurallarına uygun olarak konuşma becerisine sahip, üretken ve katılımcı bireyler durumuna getirmek. Doğru ve etkili konuşma becerisinin geliştirilebilmesi için kullanılan yöntemleri öğretmek. Konuşma eğitiminde takip edilecek etkinlikleri kavratmak. Yapılacak uygulamalarla bu etkinlikleri adaylara benimsetmek. Konuşma eğitiminin Türkçe programındaki yeri ve önemini kavratmak.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Anlaşılır, akıcı ve güzel konuşabilir; Türkçeyi doğru kullanır; iletişim açısından örnek olur; anlama ve anlatma güçlüğü çeken öğrencilere yönelik uygulamalar yapabilme becerisi kazanır; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14A, C, F
ÖÇ2Dilin anlamını kavrar. Dil ile diğer disiplinler arasındaki ilişkileri tespit eder. Dilbilimin alt alanlarını tanır. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini tayin eder. Türkçenin ses özelliklerini bilir. Türkçenin şekil/biçim yapısını öğrenir1, 2, 3, 4, 8, 10, 14A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin amaç, içerik, kapsam ve kaynaklarının tanıtılması.
2. HaftaKonuşma, konuşmayı etkileyen unsurlar, konuşmacıda bulunması gereken özellikler.
3. HaftaGüzel ve etkili konuşma, konuşmanın fiziksel ve zihinsel unsurları. Vurgu ve tonlama uygulamaları.
4. HaftaKonuşma eğitimi: Konuşma öncesinde, konuşma sırasında ve konuşma sonrasında dikkat edilmesi gereken unsurlar.
5. HaftaKonuşma içeriğinin düzenlenmesi ve konuşma metni hazırlama
6. HaftaHazırlıklı konuşma uygulamaları, (Münazara, Forum, Panel, Açık Oturum, Sempozyum, Konferans)
7. HaftaHazırlıklı konuşma uygulamaları, (Münazara, Forum, Panel, Açık Oturum, Sempozyum, Konferans)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHazırlıksız konuşmalar ve örnek uygulama çalışmaları.
10. HaftaTürkçe öğretim programında belirlenen konuşma becerisine yönelik kazanımlar ve etkinlikler nelerdir?
11. HaftaKonuşmanın diğer dil becerileriyle (dinleme, okuma ve yazma) ilişkisi.
12. HaftaÖğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik yapılacak etkinlikle
13. HaftaÖğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik yapılacak etkinlikler
14. HaftaKonuşma eğitiminde ölçme ve değerlendirme ölçekleri geliştirme.
15. HaftaKonuşma eğitiminde ölçme ve değerlendirme ölçekleri geliştirme.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÜNALAN, Şükrü (2003) Kişisel Gelişim Teknikleriyle Sözlü Anlatım. Nobel Yayınları, Ankara. YALÇIN Alemdar (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri, Yeni Yaklaşımlar. Akçağ, Ankara.
Diğer KaynaklarSuat TAŞER (2015) Konuşma Eğitimi, Pegasus Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 120
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.004.0068.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi11.003.0033.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev10.001.0010.0000
6Uygulama3.004.0012.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"