Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Anlatım Türleri (Sözlü)TRK 2142016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüAnabilim Dalı Başkanı Özlem GÜNEŞ
Dersi VerenlerAnabilim Dalı Başkanı Özlem GÜNEŞ, Okutman Necmettin AKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini tanımlama; gördüklerini, bildiklerini anlatabilme; bunlarla ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayabilme; toplum karşısında konuşmanın usul ve kurallarını kullanarak en güzel şekilde ifade edebilme; eleştirilerde bulunabilme ve bir hükme varabilme becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiMetin okuma teknikleri (sesli okuma, sessiz okuma, güdümlü okuma, eleştirel okuma vd); okunan metinleri, izlenen olay, film, tiyatro vb.'yi sözlü olarak anlatma çalışmaları (özetleme, değerlendirme ve yorumlama); konuşma türleri II: (topluluk karşısında konuşma: bir olayı, anıyı anlatma; bir duyuruyu iletme; öykü, oyun, film anlatma; ders anlatma, konferans verme, söylev/nutuk, v.b.; tartışmalı toplantılarda yapılan konuşmalar: tartışma, münazara, açıkoturum, panel, forum, sempozyum, kurultay(kongre), seminer, çalıştay vb); konuşmada kullanılabilecek anlatım biçimleri (tartışmacı, açıklayıcı, betimleyici ve öyküleyici anlatım); konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, değişik konularda hazırlıklı konuşma yapma; konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11.Topluluk karşısında, sosyal ilişkilerde iletişim becerisi kazanır.1, 2, 3, 8A, C, F
ÖÇ21.Topluluk karşısında, sosyal ilişkilerde iletişim becerisi kazanır. 2. Sözlü anlatım türleri ve teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 1, 2, 3, 8A, C, F
ÖÇ31.Topluluk karşısında, sosyal ilişkilerde iletişim becerisi kazanır. 2. Sözlü anlatım türleri ve teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 3. Sözlü anlatımın önemini idrak eder. 1, 2, 3, 8A, C, F
ÖÇ41.Topluluk karşısında, sosyal ilişkilerde iletişim becerisi kazanır. 2. Sözlü anlatım türleri ve teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 3. Sözlü anlatımın önemini idrak eder. 4. Sözlü iletişim kurma yollarını etkili olarak kullanır.1, 2, 3, 8A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİletişim nedir? Sözlü iletişimin özellikleri nelerdir?Şerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
2. HaftaSözlü iletişimde görgü kurallarıŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
3. HaftaKişiler arası ve toplum içinde sözlü iletişim kurallarıŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
4. HaftaTürkçenin konuşma dili olarak özellikleriŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
5. HaftaProtokol konuşmalarıŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
6. HaftaDiksiyonda karşılaşılan sorunlar, vurgu, imla, tonlamaŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
7. HaftaHazırlıksız konuşma ve sıkça karşılaşılan sorunlarŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAnlatım biçimleri: Açıklayıcı anlatımŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
10. HaftaBetimleyici anlatımŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
11. HaftaTartışmacı anlatım ve sözlü anlatım türlerindeki uygulanışıŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
12. HaftaÖyküleyici anlatım ve konuşmalardaki uygulanışıŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
13. HaftaAkademik konuşmalarŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
14. HaftaAkademik konuşmalarŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
15. HaftaRadyo ve televizyon konuşmalarıŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAktaş, Şerif-Gündüz,Osman. (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ yay. Ankara
Diğer Kaynaklar1- Gedizli, Mehmet. (2006), Söyleyebilmek-sözlü anlatıma giriş-, Marka yay. İstanbul 2- Özdemir, Emin. (2000), Anlatım Sanatı-Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul 3- Akbayır, Sıddık. (2005), Dil ve Diksiyon, Akçağ yay. Ankara
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 115
3Ödev 115
4Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi8.002.0016.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav1.005.005.0000
5Ödev1.009.009.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.008.008.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"