Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitimde Program GeliştirmeEGB 4202016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğretmen adaylarına program geliştirme model ve yaklaşımlarını ve program geliştirme sürecini kavratmak. Plan yapma becerilerini geliştirmek. Klasik ve modern öğretim kuram, ilke ve yöntemlerini kavratmak.
Dersin İçeriğiTemel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller) , eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirmenin planlanması, Program tasarısı hazırlama: Bloom taksonomisi, içerik geliştirme, program değerlendirme.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri)1, 2, 3, 5A
ÖÇ2Öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi1, 2, 3, 5A, F
ÖÇ3klasik ve modern öğretim ilke ve yöntemlerini açıklanması1, 2, 3, 5A
ÖÇ4Program geliştirme sürecini açıklayacak.1, 2, 3, 5A
ÖÇ5Program geliştirme kuram ve yaklaşımlarını açıklamak1, 2, 3, 5A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaOkul ve okula ait analojilerİlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
2. HaftaOkul ve okula ait analojilerİlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
3. HaftaEğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihsel, felsefi, psikolojik, toplumsal temeller, ekonomik temeller).İlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
4. HaftaEğitim programı tasarımı: Konu merkezli, öğrenen merkezli ve sorun merkezli program tasarımlarıİlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
5. HaftaProgram geliştirme modelleriİlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
6. HaftaProgram geliştirme modelleri devamıİlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
7. HaftaAra sınava hazırlık - genel değerlendirmeİlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaProgram geliştirmenin planlanması, İhtiyaç belirleme (kullanılan yaklaşımlar ve teknikler)İlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
10. HaftaÖzel hedefler: Hedeflerin sınıflandırması, bilişsel alanda, duyuşsal ve psikomotor alanda hedef yazmaİlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
11. Haftaİçerik, içerik düzenlemedeki yaklaşımlarİlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
12. HaftaÖğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri)İlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
13. HaftaEğitim durumlarının düzenlenmesi ve sınama durumlarıİlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
14. HaftaProgramın deneme uygulaması ve değerlendirmeİlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
15. HaftaPrograma süreklilik kazandırılmasıİlgili konunun kaynaklardan okunup incelenmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAkpınar, B ve Aydın, K. (2007). Türkiye ve bazı ülkelerin eğitim reformlarının karşılaştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 82-88. Akyüz, Y. (1999). 17. Yüzyıldan günümüze Türk eğitiminde başlıca düzenleme ve geliştirme çabaları: Genel özellikler ve doğrultular Milli Eğitim Dergisi, 144. Altun, A. (2009). Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 97-109. Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37( 2), 61-82 Başar, M. (2011). Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının yönetiminde örtük program: Uşak ili örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi. Çeliköz, N. (2004). Yeni program geliştirme anlayışına dayalı olarak geliştirilen bir program tasarımının öğrenci başarısına etkisi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 99-113. Demirbaş, M., Yağbasan, R. (2005). Türkiye’de etkili fen öğretimi için ilköğretim kurumlarına yönelik olarak gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarının analizi ve karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6(2), 53-67. Demirel, Ö. (2010). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. (13. baskı). Pegem akademi: Ankara. Erden, M. (1995). Eğitimde program geliştirme (2. Basım). GEGEM: Ankara. Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Yelkentepe: Ankara. Gezer, K., Köse, S., Durkan, N., Uşak, M. (2003). Biyoloji alanında yapılan program geliştirme çalışmalarının karşılaştırılması: Türkiye, İngiltere ve ABD örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 49-62. Gözütok, D.F. (2003). Türkiye'de program geliştirme çalışmaları. Milli Eğitim Dergisi, 160. Özçelik, D.A. (1989). Eğitim programları ve öğretim: Genel öğretim yöntemi. (2. Baskı). ÖSYM yayınları: Ankara. Sağlam, M., Yüksel, İ. (2007). Program Değerlendirmede Meta-Analiz ve Meta-Değerlendirme Yöntemleri. DumlupınarÜnv
Diğer KaynaklarSemerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 125-140. Şahin, M. (2009). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türkiye’de hayat bilgisi dersi programlarının geliştirilmesi. Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 402-410. Şeker, H. (2012). Eğitimde program geliştirme: Kavramlar ve yaklaşımlar. Anı: Ankara. Tezcan, M. (2003). Gizli müfredat: Eğitim sosyolojisi açısından bir kavram çözümlemesi. Gazi Üniversitesi Dergisi, 1(1), 53-59. Ünal, S., Çoştu, B., Karakaş, F.Ö. (2004). Türkiye’de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 183-202. Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme: Teori teknikler. (6. Baskı). Alkım: Ankara. Yüksel, S. (2002). Yükseköğretimde eğitim öğretim faaliyetleri ve örtük program. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 361-370.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.007.007.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.007.007.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"