Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yaratıcı Düşünme EğitimiOEB 3092016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Esra TÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yaratıcılığın temel kavram, ilke, kuram, yöntem ve tekniklerini öğretmek, üstün zekâlı ve yeteneklilerde ve tüm çocuklarda yaratıcılığı geliştirme bilgi becerisine sahip olmalarıdır.
Dersin İçeriğiYaratıcılığın önemi: tanımı; zekâ ile yaratıcılık arasındaki ilişki; yaratıcılığın gelişimi; yaratıcılık süreci; yaratıcılıkla ilgili beyin fizyolojisi; yaratıcı kişilik özellikleri; yaratıcılığın gelişimini olumlu yönde etkileyen faktörler; yaratıcılığı engelleyen faktörler; yaratıcılığı geliştiren teknikler; bu tekniklerin ünite plânlarına uygun bir şekilde dâhil edilmesi. (Uygulama) Yaratıcılığın dört boyutuna ilişkin alıştırmalar; yaratıcılığı geliştiren teknikler: Yaratıcı Sorun Çözme, SCAMPER tekniği, Özellik Listeleri, Benzetişim (Synectics) uygulamaları; yaratıcılık ile ünitelerin işlenmesini bütünleştirici çalışmalar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum için önemini açıklar.1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ2Çeşitli yaratıcı düşünme teorilerini açıklar.1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ3Yaratıcılık ve zeka arasındaki ilişkiyi açıklar.1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ4Yaratıcı insanların karakteristik özelliklerini ayırt edebilir.1, 2, 3, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDers içeriğinin tanıtımı; Yaratıcılığın geliştirilmesinin önemi
2. HaftaYaratıcılığın çeşitli bilim adamlarına göre tanımı
3. HaftaYaratıcılığın çeşitli bilim adamlarına göre tanımı
4. HaftaZekâ ile yaratıcılık arasındaki ilişki
5. HaftaYaratıcılığın gelişimi; Yaratıcılığın yaşam boyu gelişen bir fenomen olması
6. HaftaÇeşitli bilim adamlarına göre yaratıcılık süreci
7. HaftaÇeşitli bilim adamlarına göre yaratıcılık süreci Yaratıcılıkla ilgili beyin fizyolojisi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYaratıcı kişilik özellikleri
10. HaftaEvde ve okulda yaratıcılığın gelişimini olumlu yönde etkileyen faktörler
11. HaftaBir Türkçe dersi ünitesi
12. HaftaBir hayat Bilgisi veya sosyal bilgiler dersi ünitesi
13. HaftaBir fen dersi ünitesi
14. HaftaBir matematik dersi ünitesi.
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYaratıcılık, Trevor Bentley (2006). İstanbul: Hayat Yayınları.
Diğer KaynaklarDorothy G.Singer Jerome L.Singer (2005). Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi. İstanbul: Gendaş Yayınları. MacGregor, Cynthia (1997). Yaratıcı Bir Çocuk Yetiştirme. İstanbul: Papirüs Yayınevi. San, İnci (2003). Sanat Eğitimi Kuramları. İstanbul: Ütopya Yayınevi. Abacı, Oya. (2000). Okulöncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi. İstanbul: Marpa Kültür Yayınları. Üstündağ, Tülay (2002). Yaratıcılığa Yolculuk. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.002.0034.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.004.004.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"