Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitiminde Nörobilimsel YaklaşımlarUZE 4242016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Musa BARDAK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı multidisipliner bir alan olan Nörobilimsel alan içerisinde bulunan farklı yaklaşım ve uygulamalar hakkında öğretmen adaylarının bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiNörobilim alanı ve tarihi gelişimi, Nörobilimin eğitim ve üstün zeka, özel yetenekliler alanlarında kullanımı, Farklı nörobilimsel yaklaşımlar ve uygulamaları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Beyin yapısı ve beyin gelişimi hakkında edindikleri bilgileri ile öğrenme ve öğretmeyi yorumlar1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15A, F
ÖÇ2İnsan bilişi ve sinir bilimi çalışmalarının sonuçlarını eğitim ve öğretim alanına yansıtır1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16A, F
ÖÇ3Beyin çalışmalarından doğan eğitim yaklaşımlarını bilir 1, 2, 3, 4, 14A, F
ÖÇ4Beyin çalışmalarından doğan eğitim kuramları ve pratiklerini uygular1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16A, F
ÖÇ5Beyin çalışmalarının Üstün Zeka ve özel yeteneklilerin eğitimi için önemini vurgular1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka, 12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaNörobilim AlanıKaynak 1, 2
2. HaftaNörobilimin Tarihi GelişimiKaynak 1, 2
3. HaftaEğitim Alanında Nörobilim ÇalışmalarıKaynak 1, 2
4. HaftaÜstün Zeka ve Özel Yetenek Alanında Nörobilim ÇalışmalarıKaynak 1, 2
5. HaftaÜstün Zeka ve Özel Yetenek Alanında Nörobilim ÇalışmalarıKaynak 1, 2
6. HaftaNörobilimsel YaklaşımlarKaynak 1, 2
7. HaftaGelişimsel NörobilimKaynak 1, 2
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKognitif NörobilimKaynak 1, 2
10. HaftaDavranışsal NörobilimKaynak 1, 2
11. HaftaKlinik NörobilimKaynak 1, 2
12. HaftaHesaplamalı NörobilimKaynak 1, 2
13. HaftaMoleküler NörobilimKaynak 1, 2
14. HaftaNörobilimsel Yaklaşımlardan Üstün Zeka ve Özel Yeteneklilerin Eğitiminde YararlanılmasıKaynak 2
15. HaftaNörobilimsel Yaklaşımlardan Üstün Zeka ve Özel Yeteneklilerin Eğitiminde YararlanılmasıKaynak 2
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuNancy C. Andreasen (2013), Yaratıcı Beyin, Dehanın Nörobilimi (Çev. Kıvanç Güney), Arkadaş Yayınları, Ankara. Alıcı, T. (2011). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Palme Yayıncılık, Ankara. Wolfe, P. Brain Research and Education: Fad or Foundation?, (http://www.patwolfe.com/index.php?pid=100)
Diğer KaynaklarGülpınar, M. A., (2005). Beyin/Zihin Temelli Öğrenme İlkeleri ve Eğitimde Yapılandırmacı Modeller, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 272-306. 11. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ Bildiri Özetleri (http://www.bad.org.tr/documents/11_usk_2013.pdf) 13. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ Bildiri Özetleri (http://www.bad.org.tr/wp-content/uploads/2016/07/14_USK_2016.pdf)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.002.0028.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.002.0028.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.008.008.0000
Toplam İş Yükü70
Toplam İş Yükü / 25 (s)70 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"