Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Rehberlik EGB 4532016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Esra TÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğretmen adaylarına okullarda sunulabilecek rehberlik hizmetleri için gerekli alan bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiTemel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Rehberlik alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ2Eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğin yeri, önemi ve işlevini tartışır.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ3 Rehberlikte hizmet alanlarını tanımlar1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ4 4.Okullarda etkili bir rehberlik için gerekli şartları düzenler1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ5Öğrenciler okul psikolojik danışmanının sahip olması gereken özellikleri, becerileri ve yeterlikleri tanımlar.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ6Öğrenciler stresle başa çıkma, sosyal beceriler, problem-çatışma çözme ve karar verme becerilerine sahip olur.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ7Öğrenciler eğitsel, kişisel, sosyal, duygusal ve mesleki gelişimlerine yardımcı olacak becerileri sergiler.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ8Öğrenciler okul psikolojik danışmanı, okul ve okul dışındaki diğer uzman personel arasındaki işbirliğini kavrar.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖğrenci kişilik Hizmetleri ve RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
2. HaftaÖğrenci kişilik Hizmetleri ve RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
3. HaftaRehberliğin ilkeleri ve GelişimiKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
4. HaftaGelişimsel Rehberlik ve Kapsamlı Rehberlik ProgramlarıKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
5. HaftaRehberlikte Başlıca Hizmet TürleriKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
6. HaftaEğitim Sürecinde Rehberlik HizmetleriKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
7. HaftaEğitim Kademelerine Göre Rehberlik HizmetleriKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKişisel RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
10. HaftaEğitsel RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
11. HaftaMesleki RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
12. HaftaÖzel Eğitim ve RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
13. HaftaBireyi Tanıma TeknikleriKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
14. HaftaOkul Rehberlik Programlarının GeliştirilmesiKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
15. HaftaRehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve DeğerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYeşikyaprak, Binnur. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayın Dağıtım Kollektif, (Ed.Şahin, Cengiz), Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ankara: Pegem Akademi
Diğer KaynaklarCan, Gürhan, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Pegem Akademi Kuzgun, Yıldız, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Nobel Yayın Dağıtım Korkut, Fidan, Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bakırcıoğlu, Rasim, İlköğretim Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Aydın, Betül, Rehberlik, Pegem Akademi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.007.007.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"