Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması IIOEB 4082016 - 2017T : 2+U : 81010.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin özel eğitimle ilgili yasaları öğrenmelerini sağlamak, anekdot kaydı tutmalarını, kaba değerlendirme formu geliştirmelerini, hedef davranış belirleyerek uygun davranış değiştirme tekniğini kullanmalarını, bir beceri ve bir kavramın öğretimini planlayarak uygulamalarını ve yapacakları planları geliştirecekleri uygun araç-gereçler yardımıyla uygulamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiKavram, beceri, oyun ve akademik alanlarda belirlenen becerilerde öğretim yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmalan yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi, davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydım ABC kaydma çevirme, tuttuğu kayıtlardan, bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamaya ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Artırılmak veya azaltılmak istenen davranışlar için davranış değiştirme programı hazırlar ve uygular.1, 2, 10A, B, C, D, E, F
ÖÇ2Kavram öğretim planı hazırlar ve uygular.1, 2, 4, 8A, B, C, D, E, F
ÖÇ3Sosyal beceri öğretim planı hazırlar ve uygular.1, 2A, B, C, D, E, F
ÖÇ4Ders amacına uygun araç geliştirir.1, 2A, B, C, D, E, F
ÖÇ5Bireysel öğretim planı hazırlar ve uygular.1, 2A, B, C, D, E, F
ÖÇ6Günlük plan hazırlar ve uygular.1, 2A, B, C, D, E, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev, D:Proje / Tasarım, E:Portfolyo, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSınıfın haftalık ders programını, öğrenci listesini, yıllık ve ünite planlarını alarak inceler ve uygulama dosyasına koyar.
2. Haftaİki farklı dersin planını “Ben olsaydım nasıl yapardım?” şeklinde düşünür ve planladığı şeklini yazarak uygulama dosyasına koyar.
3. HaftaÖğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda "en az iki öğrenci” için “tüm gelişim alanlarına” ilişkin kaba değerlendirme formlarını doldurur.
4. HaftaBelirlediği davranış için program hazırlama yönergesindeki basamakları takip ederek davranış değiştirme programını hazırlar.
5. HaftaBelirlediği davranışa ilişkin öğrencinin başlama düzeyi verilerini toplar ve grafiğe işler.
6. HaftaHazırladığı davranış değiştirme programını uygulayarak, her gün yaptığı uygulama sonuçlarını kaydeder ve grafiğe işler.
7. HaftaHazırladığı davranış değiştirme programını uygulayarak, her gün yaptığı uygulama sonuçlarını kaydeder ve grafiğe işler.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBelirlediği sosyal beceride öğrencinin öğretim öncesi performans düzeyini belirlemek için başlama düzeyi verilerini toplar ve grafiğe işler.
10. HaftaBelirlediği sosyal beceride öğrencinin öğretim öncesi performans düzeyini belirlemek için başlama düzeyi verilerini toplar ve grafiğe işler.
11. HaftaBeceriye yönelik hazırladığı bireysel öğretim programını uygulayarak her gün yaptığı öğretim sonuçlarını kaydeder.
12. HaftaUygulanan davranış değiştirme programlarının sunumu.
13. HaftaUygulanan davranış değiştirme programlarının sunumu.
14. HaftaUygulanan davranış değiştirme programlarının sunumu.
15. Hafta
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuİşlevsel değerlendirme davranış sorunlarıyla başa çıkma ve uygun davranışlar kazandırma süreci, Erbaş, D. Kırcaaili-İftar, G. ve Tekin-İftar, E. Kök Yayıncılık, Ankara, 2005.
Diğer KaynaklarÖzel Eğitim Okullarında Özel Eğitim Hizmetleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Görme, İşitme, Ortopedik Ve Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulları Örneği), Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı(Earged) Ankara, 2010 Komisyon/ Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Cilt 12 Sayı 2/470 sf/ 2012/ Türkçe/ Edam Arzu Tanrıverdi Kış/ Kaynaştırma Uygulamaları ve Özel Eğitim Uygulamaları Öğretmen El Kitabı/110 sf/ 2011/ Nobel Akademik Yayıncılık Observation skills for effective teaching, Borich, G.D., Prentice Hall, New Jersey, 1999.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Uygulama 199
2Final1
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.0010.00170.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.005.0075.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.0010.0010.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü255
Toplam İş Yükü / 25 (s)255 / 25
Dersin AKTS Kredisi10

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"