Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının HazırlanmasıOEB 3142016 - 2017T : 2+U : 022.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Nüket AFAT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bireyselleştirilmiş eğitim planlarını (BEP), öğrenci ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlama ve uygulama becerisi kazandırma.
Dersin İçeriğiBireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP); BEP'in öğeleri; yasal dayanakları; BEP ve okul programları (okulöncesi, ilköğretim programları); ölçme araçları ve ayrıntılı değerlendirme; amaçlar; kısa ve uzun dönemli amaçlar; yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi, öğretim amaçlarını ve öğretim basamaklarını oluşturma ve sıralama, öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme, tüm hizmet planları, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının (BAHP) tanımı, önemi, ve örnekleri, geçiş planları: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden-kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş planı örnekleri ve geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamaları ve dikkat edilecek hususlar; BEP’in BAHP’nin ve geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Bireyselleştirilmiş eğitim planları, öğeleri ve yasal dayanakları hakkında bilgi verir. 1, 2, 3, 4, 14A, C
ÖÇ2 Bireyselleştirilmiş eğitim planları ve okul programları hakkında bilgi verir1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ3Uzun ve kısa dönemli amaç hazırlar1, 3, 4, 14A, C
ÖÇ4yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetleri hakkında bilgi verir1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ5Bireyselleştirilmiş geçiş planı hazırlar1, 14A, C
ÖÇ6Bireyselleştirilmiş geçiş için aile planı hazırlar1, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBireyselleştirilmiş eğitim planlan (BEP)
2. HaftaBireyselleştirilmiş eğitim planlan (BEP)
3. HaftaBEP'in öğeleri; BEP'in yasal dayanaklan
4. HaftaBEP ve okul programlan (okulöncesi, ilköğretim programlan)
5. Haftaölçme araçlan ve ayrıntılı değerlendirme
6. Haftaamaçlar: kısa ve uzun dönemli amaçlar
7. Haftayerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaöğretim amaçlanın ve öğretim basamaklarım oluşturma ve sıralama
10. Haftaöğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme
11. Haftatüm hizmet planları
12. Haftaözel eğitim ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlanmn (BAHP) tanımı, önemi ve örnekleri
13. Haftageçiş planlan: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden-kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş plam örnekleri ve geliştirilmesi;
14. Haftaözel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş plam uyarlamalan ve dikkat edilecek hususlar
15. HaftaBEP ve BAHP geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamalan ve dikkat edilecek hususlar;
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Özel Eğitim Modelleri ve Uygulamaları, Ümran Korkmazlar, Anıl Adanalı, Tc İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Diğer KaynaklarMEB BEP Kılavuz Taslağı (2013). mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar. Özyürek, M. (2004). Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı. Ankara: Kök Yayıncılık. Şahin, H. (2012). The Development of Individualized Educational Programs in Turkey IEP Applications.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5030-5036.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi8.001.008.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü50
Toplam İş Yükü / 25 (s)50 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"