Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Özel Eğitimde DeğerlendirmeOEB 2042016 - 2017T : 3+U : 033.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Nüket AFAT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel eğitimde değerlendirme sürecini tanımak, tüm değerlendirme sürecinde gerekli olan değerlendirme basamaklarını gerçekleştirmek, değerlendirmede kullanılan formal ve informal değerlendirme araçlarının özelliklerini tanımlamak ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirmek
Dersin İçeriğiözel eğitimde değerlendirmenin tanımı, amaçları, değerlendirme sürecinin üyeleri, değerlendirme sürecinin aşamaları, yöntemleri (gözlem, beceri analizi, müfredat temelli değerlendirme, işlevsel değerlendirme, hata analizi vb.) ve araçları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Özel eğitimde değerlendirmenin tanımını yapar ve amaçlarını söyleyebilir.1, 2, 3, 4, 8, 9, 10A, C
ÖÇ2Değerlendirme sürecinin üyelerini ve görevlerini açıklayabilir.1, 2, 3, 4, 8, 9, 10A, C
ÖÇ3Değerlendirme süreçlerini açıklayabilir.1, 2, 3, 4, 8, 9, 10A, C
ÖÇ4Değerlendirme yöntemleri ve araçlarını açıklayabilir.1, 2, 3, 4, 8, 9, 10A, C
ÖÇ5Çevresel değerlendirme, oyuna dayalı değerlendirme ve aile değerlendirmesi yöntemlerini açıklayabilir.1, 2, 3, 4, 8, 9, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftadeğerlendirmenin tanımı, tarihi, felsefi temelleri
2. Haftaözel eğitimde değerlendirmenin amaçları
3. Haftaözel eğitimde değerlendirmenin ilkeleri
4. Haftadeğerlendirme sürecinin üyeleri ve rolleri
5. Haftadeğerlendirme sürecinin aşamaları
6. Haftadeğerlendirme yöntemleri ve araçları
7. Haftaformal değerlendirme ve araçları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftainformal değerlendirme ve araçları
10. Haftagözlem, iş örnekleri, portfolyo ve beceri analizi
11. Haftagözlem, iş örnekleri, portfolyo ve beceri analizi
12. Haftagözlem, iş örnekleri, portfolyo ve beceri analizi
13. Haftaçevresel değerlendirme
14. Haftaoyuna dayalı değerlendirme
15. Haftaaile değerlendirmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuJAmes A.McLOUGHLIN, Rena B. LEWIS(Çev.Filiz GENCER), Özel Gereksinimli Öğrencilerin Ölçümlenmesi
Diğer KaynaklarDers notları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"