Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri EGB 4522016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, eğitim alanında farklı araştırmaların nasıl yapılacağı konusunda pratik bilgi vermek.
Dersin İçeriği1. Araştırmanın tabiatı, 2. Geriye dönük araştırma, 3. Gelişimsel araştırma, 4.Tarama araştırması, 5. Vaka/durum araştırması, 6.İlinti araştırması, 7. Geriye dönük araştırma, 8. Deneyler, Yarı-deneyler, Tek-vaka araştırması, 9. Eylem araştırması, 10. Doğrulama, 11. Mülakat, 12. Eğitim araştırmaları ve sosyal araştırmalarda etik.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilimsel Araştırmanın Temel Kavramlarını yorumlar.1, 2, 3A, C
ÖÇ2Bilimsel Araştırmanın Sosyal Bilimler Açısından Önemini tartışır.1, 2, 3A, C
ÖÇ3Bilimsel Araştırma Teknik ve Metotlarını açıklar.1, 2, 3A, C
ÖÇ4Nitel Ve Nicel Araştırmaları yorumlar ve farklı, ortak yönlerini tartışır.1, 2, 3A, C
ÖÇ5Veri Toplama Yöntem ve Tekniklerini kullanır.1, 2, 3A, C
ÖÇ6Bilimsel araştırmanın raporlaştırılmasını uygular.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaBilimsel Araştırmanın Temel Kavramlarını bilir
3. HaftaBilimsel Araştırmanın Sosyal Bilimler Açısından Önemin,bilir
4. HaftaBilimsel Araştırma Teknik Ve Metotlarını karşılaştırır
5. HaftaNitel Ve Nicel Araştırmaları bilir
6. HaftaVeri Toplama Yöntem Ve Tekniklerini kullanılır
7. HaftaVeri Analiz Tekniklerini kullanılır
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAnalizlerin Değerlendirilmesi Yorumlanmasını bilir
10. HaftaBilimsel Araştırma Raporu Ve Önerisi Hazırlar
11. HaftaEğitimsel Veriler Üzerindeki Temel İstatistik Hesaplamaları yapar
12. HaftaSosyal Bilimlerdeki Ölçme Kavramlarını bilir
13. HaftaHipotez Test Eder
14. Haftaevren ve örneklem hazırlar
15. Haftagenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuCohen, L. & Manion, L. (2011). Research Methods in education. Routledge Karasar, N,.Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Ankara, 1991.
Diğer KaynaklarSeyidoğlu, H,.Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Ankara, 1998. Şimşek, H,veYıldırım, A,.Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,Ankara, 2000.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.005.0080.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.002.0010.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav2.001.002.0000
5Ödev3.001.003.0000
6Uygulama1.001.001.0000
7Final2.002.004.0000
Toplam İş Yükü101
Toplam İş Yükü / 25 (s)101 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"