Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Rehberlik RPD 4532016 - 2017T : 3+U : 033.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğretmen adaylarına okullarda sunulabilecek rehberlik hizmetleri için gerekli alan bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiTemel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Rehberlik alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ2Eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğin yeri, önemi ve işlevini tartışır.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ3 Rehberlikte hizmet alanlarını tanımlar1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ4 4.Okullarda etkili bir rehberlik için gerekli şartları düzenler1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ5Öğrenciler okul psikolojik danışmanının sahip olması gereken özellikleri, becerileri ve yeterlikleri tanımlar.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ6Öğrenciler stresle başa çıkma, sosyal beceriler, problem-çatışma çözme ve karar verme becerilerine sahip olur.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ7Öğrenciler eğitsel, kişisel, sosyal, duygusal ve mesleki gelişimlerine yardımcı olacak becerileri sergiler.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ8Öğrenciler okul psikolojik danışmanı, okul ve okul dışındaki diğer uzman personel arasındaki işbirliğini kavrar.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖğrenci kişilik Hizmetleri ve RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
2. HaftaÖğrenci kişilik Hizmetleri ve RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
3. HaftaRehberliğin ilkeleri ve GelişimiKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
4. HaftaGelişimsel Rehberlik ve Kapsamlı Rehberlik ProgramlarıKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
5. HaftaRehberlikte Başlıca Hizmet TürleriKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
6. HaftaEğitim Sürecinde Rehberlik HizmetleriKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
7. HaftaEğitim Kademelerine Göre Rehberlik HizmetleriKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKişisel RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
10. HaftaEğitsel RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
11. HaftaMesleki RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
12. HaftaÖzel Eğitim ve RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
13. HaftaBireyi Tanıma TeknikleriKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
14. HaftaOkul Rehberlik Programlarının GeliştirilmesiKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
15. HaftaRehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve DeğerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYeşikyaprak, Binnur. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayın Dağıtım Kollektif, (Ed.Şahin, Cengiz), Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ankara: Pegem Akademi
Diğer KaynaklarCan, Gürhan, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Pegem Akademi Kuzgun, Yıldız, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Nobel Yayın Dağıtım Korkut, Fidan, Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.004.004.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"