Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İnsan Hakları ve Demokrasi HUK 4042016 - 2017T : 2+U : 025.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ertuğrul ORAL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan hakları, insanlığın en geç ve en zor sahip olduğu kazanımlardandır. Ancak ekonomi, siyaset ve hukuk alanında yaşanan gelişmeler ışığında gelinen bu nokta bir son değildir. Zira temel hak ve hürriyetlerin hayata geçirilebileceği en uygun devlet yönetim şekli demokrasi olarak kabul edilse de demokrasi çoğulcu değil, çoğunlukçu bir işleyiş ile bir istibdat rejimine dönüşebilmektedir. Bu itibarla insan haklarının hayata geçirilmesinde demokrasinin işleyişi büyük önem arz etmektedir. Dersin amacı da İnsan hakları ve demokrasi ilişkisini bu temel üzerinden ele almaktır.
Dersin İçeriği
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11. İnsan haklarının tarihi süreç içerisinde kat ettiği gelişmeleri öğrenir.1, 2, 3A
ÖÇ22. İnsan hakları teorileri bilgisiyle analiz yapabilir.1, 2, 3A
ÖÇ33. İnsan haklarının hayata geçmesi için demokrasilerde olması gereken özellikleri bilir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel Kavramlar ( Hak, Özgürlük Eşitlik, Adalet ve Devlet)David B., ilgili kısım; Levent E., ilgili kısım
2. HaftaHukuksal Bir Kurum Olarak Devlet - Laik Devlet ve İnsan HaklarıDavid B., ilgili kısım
3. HaftaHukuk Devleti ve İnsan Hakları – Sosyal Devlet ve İnsan HaklarıDavid B., ilgili kısım
4. Haftaİnsan Haklarına Saygılı ve İnsan Haklarına Dayalı DevletDavid B., ilgili kısım
5. HaftaDemokrasi Düşüncesinin Gelişimi ve Demokrasi KavramıDavid B., ilgili kısım
6. HaftaDemokrasinin İlke ve Kurumları ( Seçimler ve Temsil – Siyasi Partiler – Çoğulculuk ve Katılım – Hukukun Üstünlüğü)David B., ilgili kısım
7. HaftaTürkiye’de Demokratikleşme Hareketleri ve İnsan HaklarıDavid B., ilgili kısım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDemokratik Yönetimlerde İnsan Haklarının Geliştirilmesinde Karşılaşılan SorunlarDavid B., ilgili kısım
10. Haftaİnsan Haklarının Uluslararası Alanda KorunmasıDavid B., ilgili kısım
11. HaftaUluslararası Korumanın Dayanakları ve TürleriDavid B., ilgili kısım
12. HaftaBaşlıca Uluslararası Koruma Mekanizmaları, İşlevleri ve KatkılarıDavid B., ilgili kısım
13. HaftaUluslararası Korumada Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve RolüDavid B., ilgili kısım
14. HaftaGünümüzde İnsan Haklarının Korunmasında Demokrasilerde Karşılaşılan SorunlarDavid B., ilgili kısım
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKalabalık, Halil (2004). İnsan Hakları Hukuku Ders Notları, Değişim Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.0096.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü130
Toplam İş Yükü / 25 (s)130 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"