Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Arapça Sınav Hazırlama ve DeğerlendirmeARP 4012016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mukarama YAKŞİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme becerisi geliştirmek, öğretim sürecinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilme/geliştirme becerisi geliştirmek, uygulanan ölçme ve değerlendirme sonuçlarını etkili bir biçimde kullanabilme becerisi geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu dersi alan öğrenci meslek hayatında kendisine gerekli olan bilgi ve becerileri kazanır ve bunu meslek hayatında çok iyi kullanmayı öğrenir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Ölçmenin temel prensiplerini tanımlar ve yabancı dilde ölçmenin farklı amaçlarını söyler.1, 2A, B, C
ÖÇ2Yabancı dilde ölçmedeki farklı yaklaşımları tanıyıp açıklar.1, 2A, B, C
ÖÇ3Dil alanları (dilbilgisi ve sözcük bilgisi) ve dil becerileri (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) yetilerini ölçmek üzere testler hazırlar ve varolan testleri analiz eder.1, 2A, B, C
ÖÇ4Elde edilen test sonuçlarını yorumlayabilir ve öğrencilere geribildirim verir ve test sonuçlarının yorumlanmasında farklı yöntemlerin farkına varır.1, 2A, B, C
ÖÇ5Madde analizi yapar ve sonuçlarını test yazımında kullanır ve gelecekte kullanmak üzere madde kartları geliştirir.1, 2A, B, C
ÖÇ6Öğretme ve ölçme arasındaki ilişkiyi açıklar.1, 2A, B, C
ÖÇ7Temel ölçme nosyonlarını tanımlar (örnekleme, geçerlik, güvenirlik, yankılanma (backwash) etkisi ve madde analizi vs).1, 2A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDerse giriş: amaç ve ders materyalleri
2. HaftaDerse giriş: amaç ve ders materyalleri
3. HaftaDil öğretiminde ölçme ve değerlendirmede yaklaşımlar
4. HaftaSınav hazırlamanın aşamaları, objektif sınav hazırlama
5. HaftaTest türleri ve test kriterleri
6. HaftaTest türleri ve test kriterleri
7. HaftaDil öğretiminde ölçme araçları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDilbilgisi testleri
10. HaftaKelime testleri
11. HaftaDinleme testleri
12. HaftaSözlü testler
13. HaftaOkuma Testleri
14. HaftaYazma testleri
15. HaftaDört dil becerisinin ölçülmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMahmûd İsmâ‘îl Sînî, “Tasmîm İhtibârât el-Luga el-‘Arabiyye bi Vasfihâ Luga Ecnebiyye”, Es- Sicillu’l- ‘İlmî li’l-Nedveti’l- ‘Âlemiyyeti’l-ûlâ li Ta‘lîmi’l-‘Arabiyye li Gayri’l-Nâtıkıyne bihâ, Riyad, 1978 Muhammed ‘Alî el-Hûlî; “Arapça Öğretim Metotları”, (Çev. Cihaner Akçay), Ankara, 2000, Halil Tekin, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 9. Baskı, Ankara, 1996, Yaşar Baykul, Ölçekleme Teknikleri, Ankara: ÖSYM Yayınları, 1992 Hüseyin Öncü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 3. Baskı, Ankara, 1999
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.001.0014.0000
3Ara Sınav1.0013.0013.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.009.009.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0016.0016.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"