Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları EGB 4512016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Osman YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersinin amacı; a) Öğretmen adaylarının toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek, b) Öğretmen adaylarının hizmet öncesinde toplumun sorunlarıyla ilgilenmelerini, bu sorunlara çözüm arama ve belirlenen sorunlara çözüm fırsatı bulabilmelerini sağlamak, c) Öğretmen adaylarının özgüvenlerini geliştirmek ve mesleki doyumlarını artırmak, d) Öğretmen adaylarının toplumsal duyarlılık ve farkındalığını geliştirmek, e) Öğretmen adaylarının işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve özdeğerlendirme becerilerini desteklemektir.
Dersin İçeriğia) “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersinin teorik ve uygulamalı bölümlerini öğretmen adayı bireysel veya ekip olarak dersin yer aldığı yarıyılda, toplam ondört (14) haftalık bir program çerçevesinde yürütür. b) Ancak ““Topluma Hizmet Uygulamaları”” dersinde bireysel veya ekip olarak gerçekleştireceği projeyi dönem sonunda bitiremeyen öğretmen aday(lar)ının değerlendirmeleri yapılmaz (puan verilmez). c) Öğretmen adayı, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersinde uygulama bölümünde, proje konusuyla ilgili gözlem ve araştırmalarına ilişkin hazırlamış olduğu dökümanları düzenli olarak bir dosyada (seçki dosyası) seçki dosyası hazırlama formu (EK-3)nu esas alarak tutar. Öğretmen adayları bireysel veya ekip olarak yapacakları proje önerilerini dersin sorumlu öğretim elemanı rehberliğinde hazırlar. d) Öğretmen aday(lar)ının bireysel veya ekip olarak hazırladığı proje önerileri “Topluma Hizmet Uygulamaları” Fakülte Koordinatör”lüğü tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. e) “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersinden başarısız olan bir öğrenci önceki yıllarda devam koşulunu yerine getirmiş olsa dahi, dersin özellikleri nedeniyle derse devam etmekle yükümlüdür. f) Öğretmen adayının uygulama çalışmalarını çeşitli nedenlerle belirlenen kurum veya kuruluşta tamamlayamaması halinde eksik kalan kısmı başka bir uygulamayla başka bir kurumda tamamlattırılır. g) Uygulama dersi yarıyıl sonu başarı notu, aşağıdaki değerlendirme kriterlerin ve oranları dikkate alınarak belirlenir:  Ara sınavı notunun belirlenmesinde, öğretmen adayının bireysel veya ekip olarak geliştirdiği “Proje Planı-EK 4” ve “Proje İzleme Raporlarını EK-5” e verilen not,  Yarıyıl sonu notunun belirlenmesinde; • “Seçki Dosyası” na verilen not,  Başarı notunun belirlenmesinde ara sınav ve yarıyıl sonu notunun toplamı alınır. Deneyimsel öğrenim felsefesi ışığında, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Topluma hizmet uygulamalarının amaçlarını açıklar.1, 10, 16D, F
ÖÇ2Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrar.1, 10, 16D, F
ÖÇ3Toplumun güncel sorunlarını belirler.1, 10, 16D, F
ÖÇ4Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla projeler geliştirip, uygular ve sonuçlarını değerlendirir.1, 10, 16D, F
ÖÇ5Topluma hizmet uygulamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenler.1, 10, 16D, F
ÖÇ6Toplumu bilgilendirme adına düzenlenen konferans, panel, kongre vb. etkinliklere gönüllü olarak katılır.1, 10, 16D, F
ÖÇ7Öncelikle yakın çevresindeki toplumun ihtiyaçlarını araştırı, çevresini bilinçlendirir ve projeler hazırlar, hazırlanan projelere destek olur1, 10, 16D, F
ÖÇ8Projeler hazırlar1, 2, 3, 10, 12, 16A, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersinin amacı, yapılması beklenen çalışmalar hakkında bilgilendirme
2. HaftaFarklı ülkelerde uygulanan "Topluma Hizmet Uygulamaları" derslerinin incelenmesi
3. Haftaarklı üniversitelerde bulunan topluma hizmet uygulama örneklerinin incelenmesi
4. HaftaProje grupları ve konularının belirlenmesi
5. HaftaProje aşamaları, problemin tespiti, proje önerisi hazırlama süreçlerinin tanıtılması
6. HaftaProjelerin oluşturulması ve karşılaşabilecekleri sorunların tartışılıp çözüm üretilmesi
7. HaftaProjenin uygulanması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaProje danışmanının bilgilendirilmesi ve ara raporun sunulması
10. HaftaProjenin uygulanması
11. HaftaProjenin uygulanması
12. HaftaProjenin uygulanması
13. HaftaProjenin uygulanması
14. HaftaProjenin uygulanması
15. HaftaProje dosyasının teslim edilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKuzucu, K. ve Kamer, .S. T. (Ed.). (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Diğer KaynaklarCoşkun, H. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık. Ömer Faruk Sönmez, Turhan Çetin, Bülent Aksoy (Ed.). (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.003.0015.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev5.003.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0011.0011.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"