Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Etkili İletişim BecerileriARP 3072016 - 2017T : 3+U : 033.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mukarama YAKŞİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, iletişimin temel kavramlarına, iletişim model ve yaklaşımlarına, kişilerarası iletişim metodları ile iletişim unsurları ve özelliklerine, etkili dinleme ve geri bildirime, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenlere yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiKişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yazılı ve sözlü iletişim formlarını etkili bir biçimde kullanır.1, 2, 3A, B, C
ÖÇ2Geliştirdikleri iletişim becerileri sayesinde sınıf kontrolünü sağlar.1, 2, 3A, B, C
ÖÇ3 Geliştirdikleri iletişim becerileri sayesinde sınıf içi aktiviteleri yönetir.1, 2, 3A, B, C
ÖÇ4Dilin iletişimsel özelliklerine bağlı olarak dilin nasıl analiz edileceğini kavrar.1, 2, 3A, B, C
ÖÇ5 Metin ve konuşma çözümlemesi yapar.1, 2, 3A, B, C
ÖÇ6Etkili iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran faktörleri tanır.1, 2, 3A, B, C
ÖÇ7Veli-öğrenci-okul yönetimi arasındaki iletişimi yürütür.1, 2, 3A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKişilerarası iletişim tanımı: İletişim modelleri: Kişilerarası iletişimin özellikleri
2. HaftaKişilerarası iletişim tanımı: İletişim modelleri: Kişilerarası iletişimin özellikleri
3. Haftaİletişim ve kimlik: algılama
4. HaftaEtkili iletişimde sosyal ve kültürel faktörler
5. Haftaİletişimsel aktiviteler hazırlamada öğretmenin rolü
6. HaftaDuyguların iletişimdeki rolü ve kullanımı
7. HaftaEtkili iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran faktörler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİletişimde çatışma ve önlenmesi
10. Haftaİletişimsel dil öğretimi teknik ve ilkeleri
11. HaftaSınıf içi etkileşim: Etkileşimsel dil öğretimi ve yabancı dil sınıflarında iletişim
12. HaftaÖğrenme sürecinin düzenlenmesi
13. HaftaDil öğretiminde etkileşimsel yaklaşım
14. HaftaYabancı dil öğretim sınıflarında iletişim: İlköğretim öğrencilerinin Arapça derslerinde kullandıkları iletişim stratejileri
15. HaftaHedef dilde, özgün materyaller kullanılarak hazırlanan öğrenci sunumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu)Abacı,R,.Yaşamın Kalitelendirilmesi, Form Stil Yayıncılık, İstanbul, 2005 2)Acar,N.V.İnsan İlişkileri (iletişim),Nobel yay,Ankara,2010 3)Atabek Ümit. İletişim ve Teknoloji, Seçkin Yayınevi, Ankara: 2001. 4)Crowley David, Heyer Paul, İletişim Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara: 2007 5)Cüceloğlu,D.Yeniden insan insana,Remzi Yay.İstanbul,1991 6)Dökmen,Ü,.İletişim Çatışmaları ve Empati, Ankara, 2000 7)Hortaçsu N. (1997). İnsan İlişkileri. Ankara: İmge Kitabevi. 8)Horn,S.(Çev.Z.Dicleli),Tongue Fu,Boyner yay,İstanbul,1997 9)İnnis Harold A.İmparatorluk ve İletişim Araçları, (çev: Nurcan Törenli), Ütopya Yayınevi, Ankara: 2006
Diğer Kaynaklar1. IŞIK, Metin, Sizinle İletişebilir Miyiz?, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya, 2015 2. IŞIK, Metin (ed.), Genel ve Teknik İletişim, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya,2011 3. EKMAN, Paul, Ne Düşündüğünü Biliyorum, Koridor Yayınevi, 4. JAMES, J., JAMES, Moore, İnsanları Çözümleme Sanatı, Koridor Yayınları, 5. DIMTIRIUS, J. Ellan, İnsanları Okumak, Koridor Yayınları,
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi7.001.007.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"