Amaç ve Hedefler


AMAÇ VE HEDEFLER
Amaçlar
1Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özellikleri konusunda bilgi sahibi olacak, onların bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim verebilecek, “Özel Eğitim” alanının çeşitli sorunları ve gereksinimleri üzerinde inceleme, deneme, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde aldığı görevleri başarıyla ifa edecek, çağdaş, bilimsel gelişmelere uyum sağlayabilen ve onları uygulayabilen, nitelikli, Türk Eğitim Sistemi ve özel eğitim yönetmelikleri konusunda yetkin ve bu doğrultuda çalışabilecek öğretmenler yetiştirmektir. Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı yalnızca özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek değil aynı zamanda özel eğitime gereksinim duyan bireylerin aileleriyle işbirliğine girerek onların sağlık ve eğitim sorunlarıyla ilgilenen sosyal kurumlarla ortaklaşa çalışarak toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Hedefler
1Yetiştirdiği nitelikli özel eğitim öğretmenleri desteğiyle; Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlamalarını sağlama Özel eğitimin önemi ile ilgili toplumda bilinç uyandırma Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme Özel eğitime gereksinim duyan tüm bireylere; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını sağlama Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin eğitim yaşantısının sürekliliği ve özel eğitime ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda ailelere rehberlik edebilme ve onlarla birlikte çalışabilme Özel öğrencilere eğitim sunarken, özellikle bilimsel yöntemlere dayalı uygulamaları verimli şekilde kullanabilme Özel öğrencilerin gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlayıp uygulayabilme Sadece özel çocukların değil normal gelişim gösteren çocukların da gelişimsel özellikleri hakkında gerekli bilgilere sahip olma Özel öğrencinin ve akranlarının öğretimsel etkinliklere katılım düzeyini azaltan ve sunulan eğitimin etkililiğini düşüren davranış problemlerini ortadan kaldırma veya en aza indirme Özel eğitim hizmetlerini, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlama ve yürütme Kaynaştırma uygulamalarını verimli bir şekilde yürütebilme Özel öğrencinin eğitim - öğretimiyle ilgili mevzuat konusunda sınıf öğretmenini, alan öğretmenini, okul yöneticilerini bilgilendirme ve özel öğrencinin gelişiminin desteklenmesi konusunda disiplinler arası işbirliği yapabilme Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılmalarının öneminin farkında olma Özel eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilme Öğretim ve araştırma amaçlı temel düzeyde yabancı dil ve bilişim teknolojilerini kullanabilme Yasal ve etik kurallar çerçevesinde görevini yapabilme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"