Burs Yönergesi


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ
Senato Kararı : 17.12.2015 tarih ve 2015/23 sayılı kararı
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin vereceği burslarla öğrencileri daha fazla çalışmaya ve başarılı olmaya özendirmek, seçkinliklerini ödüllendirmek, sosyal alanlarda da üstünlük sağlamaları için spor, sanat gibi dallardaki başarılarını desteklemek amacı ile verilecek bursları düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilerine ÖSYM bursları ile akademik başarı, spor ve sanatı teşvik ve diğer burslar hakkındaki ortak hükümleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.
 
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Burs: Öğrenim ücretlerinden yapılan indirimi ile ayni veya nakdi yapılan yardımı,
b) Mütevelli Heyet: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
ifade eder.
 
Burslardan Yararlanma
Madde 5- (1) Bir öğrenci ancak bir burstan yararlanır. Birden fazla burs veya indirim (kardeş indirimi, nakit veya ayni olarak verilen burslar vb. hariç) almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanır. Ancak burs komisyon kararı ile verilen burslarda bu hüküm uygulanmaz. Üniversitenin burslarından yararlanacak öğrencilerin belirlenmesinde her hangi bir fakülte veya bölüm/programa öncelik verilmez.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Giriş Başarı ve Derece Bursları
 
ÖSYM Tam ve Kısmi Burslar
Madde 6- (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre ÖSYS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen tam veya kısmi burslardır.
Tam Burs: öğrenim ücretinin tamamını;
%75 Burs: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; 
%50 Burs: öğrenim ücretinin yarısını ve 
%25 Burs: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. Burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.
(2) Üniversitede verilen tam ve kısmi burslar karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl, not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının bir yılını da kapsar.
(3) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girip üniversitemizi yeniden kazanan burslu öğrencilerimiz, Üniversitemiz lisans programlarına yeniden kayıt yaptırdıkları takdirde önceki burs haklarını kaybeder.
 
ÖSYS Derece Bursları
Madde 7- (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda, bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alan ve üniversitemizin ilgili puan türündeki lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle verilen burstur. Derece bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir, lisans öğretimi için dört yıldır.
(2) Matematik-Fen (MF) ve Türkçe-Matematik (TM) puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3000TL, 1001-2500 arasına 2500TL, 2501-5000 arasına 2000TL, 5001-7500 arasına 1500TL, 7501-10000 arasına 1000-TL nakit burs verilir. 
(3) Dil puan türlerinde; ilk 10’a girenlere 3000TL, 11-100’e girenlere 2500TL, 101-200’e girenlere 2000TL, 201-300’e girenlere 1500TL, 301-500’e girenlere 1000TL, nakit burs verilir.
(4) Türkçe-Sosyal (TS) puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 3000TL, 101-500’e girenlere 2500TL, 501-1000’e girenlere 2000TL, 1001-2500’e girenlere 1500TL, 2501-5000’e girenlere 1000TL nakit burs verilir.
(5) Bu burslar; Öğrencinin,
a) Üst üste iki yarıyıl not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,
b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,
c) Uyarma ve kınama cezası haricinde disiplin cezası almış olması,
halinde kesilir.
(6) Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz.
(7) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Başarı Bursu
 
Tanımı
Madde 8- (1) Öğrencilere, Üniversitemizde kayıtlı oldukları programlardaki akademik başarı durumlarına göre, normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur. Akademik başarı bursu için öğrencinin yazılı başvurusuna gerek yoktur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı akademik başarı bursunu almaya hak kazanan öğrencileri her akademik yılsonunda belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.
 
Kapsamı
Madde 9- (1) Her akademik yıl sonunda, kayıtlı olduğu programın ilgili yıldaki tüm derslerini alıp başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.40 ve üzeri olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere, sonraki akademik yıllarda ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 oranında akademik başarı bursu verilir. Akademik başarı bursu öğrencinin normal öğrenim süresince ve ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olduğu sürece devam eder.
 
Akademik Başarı Bursu Verme Kriterleri
Madde 10- (1) Akademik başarı bursu verme kriterleri şunlardır;
a) Akademik başarı bursu yalnızca normal öğrenim süresi içerisinde verilir,
b) Akademik başarı bursu azami süreler ile yabancı dil hazırlık sınıflarında verilmez,
c) Akademik başarı notu hesaplanan yılda muafiyet dersi olan yatay veya dikey geçiş öğrencileri bu burstan yararlanamaz,
ç) Yaz okulunda alınan notlar akademik başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz,
d) Öğrencinin akademik başarı notu hesaplanan yılda ilgili bölümün/programın ders planlarında gösterilen tüm dersleri Üniversitemizde almış ve başarmış olması gerekir, (Ulusal veya Uluslararası değişim programlarında alınan dersler Üniversitemizden alınmış gibi değerlendirilir)
e) Öğrencinin uyarma ve kınama cezası haricinde disiplin cezası almamış olması gerekir,
f) Not ortalamasının eşit olması halinde öğrencilerden kredisi çok olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde ÖSYS puanı yüksek olana öncelik verilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Bursları
 
Dereceye giren öğrencilere verilen başarı bursu
Madde 11- (1) Üniversitemiz lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan ve üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerden mezuniyet genel not ortalamaları 3.50 ve üzerinde olmak şartı ile öğrenim ücreti üzerinden; bölüm birincilerine %100, bölüm ikincilerine %80, bölüm üçüncülerine %60 oranında indirim yapılır.
(2) Üniversitemiz lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan ve üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerden mezuniyet genel not ortalamalarına bakılmaksızın bölüm birincilerine, ikincilerine ve üçüncülerine öğrenim ücreti üzerinden %60 oranında indirim yapılır.
(3) Üniversitemizin lisans programlarından mezun olan ve üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilere mezuniyet genel not ortalamalarına ve mezuniyet derecelerine bakılmaksızın öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.
 
Kurum Çalışanlarına Uygulanan Burslar
Madde 12- (1) Anlaşmalı kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda çalışan ve lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden %40’a varan oranlarda indirim yapılabilir. En az 10 kişilik grup kayıtlarında %10 ilave indirim yapılabilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kültür, Sanat, Spor, Teşvik ve İhtiyaç Bursları
 
Üniversite Burs Komisyonu
Madde 13- (1) Bu bölümde yer alan burslarla ilgili değerlendirmeleri yapmak ve gerekli kararları almak üzere, Mütevelli Heyeti tarafından Üniversite Burs Komisyonu oluşturulur. Komisyon, başkan, üç üye ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanından oluşur.
 
Burs Başvuruları
Madde 14- (1) Burslara müracaat etmek isteyen öğrenciler, Burs Başvuru Formunu doldurarak ve komisyon tarafından istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığı’na verir.
(2) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin burs taleplerini ve bu taleplere dayanak teşkil eden belge ve bilgileri de toplayarak incelenmek üzere Üniversite Burs Komisyonuna gönderir. Komisyon, başvuruları inceleyerek değerlendirir ve aldığı kararları Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere Rektörlüğe gönderir.
(3)  Mütevelli Heyetince onaylanan kararlar Rektörlük tarafından, gereği için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına; bilgi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
 
Spor Bursu
Madde 15- (1) Herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan ve lisansı aktif olarak devam eden öğrenciler ile birinci lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere verilir.
(2) Spor bursunun verileceği spor dalları, verilecek bursun türü, miktarı/oranı, süresi, vb. hususlar Üniversite Burs Komisyonu tarafından belirlenir. Ancak, olimpiyatlar ile uluslararası müsabakalarda 1, 2 veya 3 üncülük elde eden ve Üniversitemize kesin kayıt yaptıran sporculara ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %100 oranında indirim yapılır.
 
Sanat Bursu
Madde 16- (1) Güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere verilir.
(2) Sanat Bursunun hangi sanat dalları için ve hangi miktar/oranda verileceği ve bir sonraki yıl devam edip etmeyeceği Üniversite Burs Komisyonunun teklifi ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.
 
Konukevi Bursu
Madde 17- (1) Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerden (Ek puanla yerleşenler hariç); Matematik-Fen (MF) ve Türkçe-Matematik (TM) puan türlerinde; 10.001 ile 30.000 arasına girenlere, Türkçe-Sosyal (TS) puan türlerinde; 5.001-10.000 arasına girenlere ve Dil puan türlerinde; 501-750 arasına girenlere Üniversitemiz konukevlerinde ücretsiz konaklama imkânı sağlanır. Üniversitemiz konukevlerinde yer kalmaması halinde ise bu öğrencilere 9 ay süre ile Mütvelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda konukevi bursu verilir.
(2) Konukevi bursu, ihtiyacı ve başarısına bağlı olarak öğrenciye Üniversitenin konukevlerinde ücretsiz veya kısmi ücretli olarak kalma imkânı sağlar. Konukevi bursuna müracaat etmek isteyen öğrenciler, Burs Başvuru Formunu doldurarak ve Konukevleri Müdürlüğü tarafından istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Konukevleri Müdürlüğü’ne verir. Başvurular Konukevleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve kararını Rektörlüğe sunar.
 
Destek Bursu
Madde 18- (1) Üniversite Burs Komisyonu, her akademik yıl başında burs başvurusu yapan öğrencilerin maddi durumlarını inceleyerek destek bursu verebilir. Destek bursu nakdi olup, yalnızca bir akademik yıl için geçerlidir ve öğrenciye sekiz ay boyunca aylık olarak verilir. Destek bursu başvuruları her akademik yıl başında yenilenebilir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Burslar, Çeşitli ve Son Hükümler
 
Tercih Bursu
Madde 19- (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre; Üniversitemiz lisans programlarının %25 veya %50 Burslu programlarını ilk beş (5) tercihi arasında yapan ve bu tercihlerinden birine yerleştirilen öğrencilerden %25 burslu olanların burs oranı %30’a, %50 burslu olanların burs oranı ise %55’e yükseltilir.
(2) Üniversitemizin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler bu burstan yararlanamaz.
 
Yatay Geçiş Bursu
Madde 20- (1)  Üniversitemiz lisans programlarına Yatay Geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile “Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen usul ve esasları” çerçevesinde, Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYS puanının karşılık geldiği tam veya kısmi burslu programına ilgili burs oranıyla yerleştirilir. Ayrıca ÖSYS puanı ücretli programa karşılık gelen öğrenci de %25 Burslu olarak yerleştirilir. Yatay geçiş yapan öğrenciye verilen tam veya kısmi burs kayıt yaptırılan lisans programının normal öğrenim süresince devam eder. Öğrencinin daha önceki lisans programında geçirmiş olduğu süre, normal öğrenim süresine dahil edilir.
 
Kardeş ve Eş Bursları
Madde 21- (1) Üniversitemizde aynı düzey diploma programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe ve eşe ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Bu indirim öğrencilerin aynı anda öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.
 
Şehit Bursu
Madde 22- (1) Şehit eşi ve çocuklarına %100 öğrenim bursu verilir, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına ise ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.
(2) Şehit veya gazi belgesinin Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış olması gerekir.
 
Personel Bursları
Madde 23- (1) Üniversitemizde çalışan ve Üniversitemizin her hangi bir diploma programına kayıt yaptıran personele, öğrenim ücreti üzerinden %60 oranında indirim yapılır.
(2) Üniversitemizde çalışan ve bir yılını doldurmuş personelin eş ve çocuklarına üniversitemiz öğrencileri olmaları halinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %40 oranında ilave indirim yapılır.
 
Kurucu Vakıf Bursu
Madde 24- (1) İlim Yayma Vakfı ve/veya İlim Yayma Cemiyeti idari kadrolarında veya bunlara bağlı Eğitim Kurumlarında en az bir yılını doldurmuş ve halen bordrolu olarak çalışan personel ile eş ve çocuklarına üniversitemizde lisansüstü program öğrencisi olmaları halinde öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.
(2) İlim Yayma Vakfı ve/veya İlim Yayma Cemiyeti idari kadrolarında veya bunlara bağlı Eğitim Kurumlarında en az bir yılını doldurmuş ve halen bordrolu olarak çalışan personel ile eş ve çocuklarına üniversitemizde lisans programı öğrencisi olmaları halinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden ilave %25 oranında indirim yapılır.
(3) İlim Yayma Vakfı’na bağlı Özel İrfan Kolejinde en az 4 (dört) eğitim öğretim yılı okuyanlara, bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenim süresince ilave %25 oranında indirim yapılır.
(4) İlim Yayma Cemiyeti'nin orta öğrenim veya üniversiteye hazırlık yurtlarında en az 1 (bir) eğitim öğretim yılı barınanlara bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenim süresince ilave %10 oranında indirim yapılır.
 
Özel Burslar
Madde 25- (1) İsteyen özel ve tüzel kişiler, Üniversitemize bağışta bulunarak kendilerinin, yaşayan veya vefat etmiş yakınlarının adına şartlı veya şartsız burs verebilirler. Bu bursların verileceği öğrenciler, Üniversite Burs Komisyonu kararı ile belirlenir.
 
Yürürlükten Kaldırma
Madde 26- (1) Üniversite Senatosunun 24.06.2015 tarih ve 2015/12 sayılı kararı ile kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
Madde 27- (1) Bu yönerge, 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 28- (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"