Bilimsel Faaliyetleri Teşvik Yönergesi


Bu Yönerge Üniversite Senatosunun 02.06.2015 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL FAALİYETLERİ TEŞVİK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılım ile bilimsel yayınları teşvik esaslarını, yararlanacakları ve yararlanma biçimlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adresli, yurtiçi ve/veya yurtdışı bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri, araştırma makalelerini, vaka takdimlerini, patentleri, Türkçe veya yabancı dilde kitap, kitap bölümleri veya kitap çevirilerini kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) BEDEK: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Komisyonunu,

b) Daire Başkanlığı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığını,

c) Dekanlık: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlığını,

ç) Müdürlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlgili Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğünü,

d) Mütevelli Heyet: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

g) UBYT: TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını,

ğ) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BEDEK

BEDEK

Madde 4- (1) BEDEK, Rektör tarafından biri başkan olmak üzere görevlendirilen 5 (beş) öğretim üyesinden oluşur, görev süresi 3 (üç) yıldır. Komisyon üyelerinden birinin ayrılması halinde yerine Rektör tarafından yeni üye atanır. BEDEK, gerektiğinde gönderilen çalışmalar ile ilgili olarak uzman görüşü alabilir veya çalışmayı bir alt komisyona inceletebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayın Teşvikleri

Teşvik Miktarı

Madde 5- (1) Ödenecek teşvik tutarı, UBYT tarafından belirlenen teşvik miktarları ve hesaplama metotları esas alınarak belirlenen miktarın tablodaki katsayının çarpımı ile elde edilen miktardır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası dışındaki yayınlar için UBYT tarafından belirlenen en yüksek teşvik miktarının tabloda verilen katsayı ile çarpımından elde edilen miktar teşvik olarak ödenir.

Sıra

YAYINLAR

Katsayı (%)

I. Dergilerde Yayınlanan Eserler

 

1

UBYT kapsamındaki dergilerde yayımlanan eserler

100

2

Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler

10

3

Ulusal ve uluslararası hakemli dergiler

8

4

Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan diğer yayınlar

5

II. Yayımlanan Kitap, Kitap Bölümü veya Kitap Çevirisi

 

5

Uluslararası düzeyde yayımlanmış bilimsel kitap veya ders kitabı (Tanınmış Yayınevleri- BEDEK tarafından belirlenir)

100

6

Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitap veya ders kitabı

60

7

Uluslararası düzeyde yayımlanmış bilimsel kitapta bölüm (Aynı kitapta en çok iki bölüm için ödeme yapılır)

15

8

Tercüme kitaplar

10

9

Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitapta bölüm (Aynı kitapta en çok iki bölüm için ödeme yapılır)

8

10

Laboratuvar kitabı

5

III. Patentler

 

11

Uluslararası patentler

120

12

Ulusal patentler

80

Teşviklerin Paylaştırılması

Madde 6- (1) Teşvik miktarı, yayında adı geçen Üniversitemiz öğretim eleman(lar)ına ödenir. Çok yazarlı çalışmalarda teşvik miktarı, yazar sayısına bölünür. Eğer bu çok yazarlı çalışma, UBYT kapsamındaki yüksek puanlı dergilerde yayınlanmış ise kişiye ödenecek miktarın iki katını geçmemek üzere BEDEK’in teklifi Rektörün onayı ile ilave ödeme yapılabilir.

Başvuru

Madde 7- (1) Başvuru ve onay sürecinde aşağıdaki aşamalar izlenir:

Öğretim elemanı, çalışmanın özeti veya tam metnini BEDEK Başvuru Formu ekinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe sunar. Dekanlık/Müdürlük öğretim elemanın başvurusunu uygun görüşü ile birlikte BEDEK’e iletir. BEDEK, en geç bir ay içinde gerekli değerlendirmeyi yapar ve sonucu Rektörlüğe sunar.Rektörlük tarafından, yayın sahibine iletilmek üzere ilgili dekanlığa/müdürlüğe sonuç yazılı olarak bildirilir. Uygun görüş halinde ödeme, usulüne göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Toplantılara Katılım Teşvikleri

Destekler

Madde 8- (1) Öğretim elemanlarına, yurtiçi veya yurtdışı bilimsel toplantılara sözlü bildiri ile katılacaklarını belgelemeleri halinde, her takvim yılında birer defa 10 uncu madde hükümleri doğrultusunda ödeme yapılır. Ancak bildiri, çok yazarlı ise, bu isimlerden sadece birine tam destek verilebilir.

(2) Öğretim elemanlarına yurtiçi veya yurtdışı bilimsel toplantılara poster bildiri ile katılacaklarını belgelemeleri halinde, yalnızca yol masrafları 10 uncu madde hükümleri uyarınca ödenebilir.

(3) Ayrıca öğretim elemanları istediği takdirde; yurtiçi kongreye katılım imkânını yurtdışı kongrede veya yurtdışı kongreye katılım imkânını yurtiçi kongrede kullanabilir.

(4) Öğretim elemanlarının bir akademik takvim yılında yurtiçi veya yurtdışı bilimsel toplantılara birden fazla katılım talepleri, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Başvuru

Madde 9- (1) Toplantıya katılacak öğretim elemanı, BEDEK Başvuru Formunu doldurup, bildirinin özetini veya tam metnini, kabul yazısını da ekleyerek toplantı tarihinden en az bir ay önceden bağlı olduğu bölüm/program başkanlığına başvurur. BEDEK Başvuru Formu, bölüm/program başkanlığı görüşü ile birlikte ilgili dekanlığa/müdürlüğe gönderilir. İlgili birim, başvuruyu uygun gördüğü takdirde, Rektörlüğe gönderir.

Ödeme şartları ve usulü

Madde 10- (1) Yurtdışında yapılan bilimsel toplantılar için:

a) Kayıt/katılım bedeli, ulaşım, vize ve konaklama masraflarının tamamı veya bir kısmı belge ibraz edilmek kaydıyla Üniversite tarafından karşılanabilir. Ancak destek tutarı, UBYT tarafından belirlenen en yüksek teşvik miktarını aşamaz.

(2) Yurtiçinde yapılan bilimsel toplantılar için:

a) Kayıt/katılım bedeli, ulaşım, vize ve konaklama masraflarının tamamı veya bir kısmı belge ibraz edilmek kaydıyla Üniversite tarafından karşılanabilir.

(3) Uçak bilet bedeli, promosyon/ekonomi sınıfı dışında olamaz.

(4) Konaklama masrafları, bilimsel toplantının süresi ile sınırlıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönerge

Madde 12 - (1) 27/05/2013 tarih ve 2013/08 sayılı Senato kararıyla kabul edilen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilimsel Faaliyetleri Teşvik Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13- (1) Bu yönerge Senatonun kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- (1) Bu yönergeyi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"