Araştırma - Geliştirme ve Projeler Koordinatörlüğü Yönergesi


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Araştırma – Geliştirme ve Projeler Koordinatörlüğü Yönergesi

1.BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin araştırma – geliştirme, uygulama, eğitim, danışmanlık projelerinin desteklenmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ile Üniversite içinde işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu yönerge, 1. Madde’ de belirtilen amaçlar doğrultusunda hazırlanan projeler ile bu projelerin koordinasyonuna ilişkin çalışma, usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ana yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1. Araştırmacı: Proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde görevlendirilen personeldir.

 2. Araştırma Merkezi Müdürlüğü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Merkezi Müdürlüklerini,

 3. Bölüm Başkanlığı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bölüm Başkanlıklarını,

 4. Dekanlık: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fakülte Dekanlıklarını,

 5. Enstitü Müdürlüğü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Enstitü Müdürlüklerini,

 6. Ön Değerlendirme Kurulları (ÖDK): Proje önerilerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında Proje Değerlendirme Komisyonu’na yardımcı olmak amacıyla Üst Yönetici tarafından her fakültenin öğretim üyelerinden seçilecek ve fakülte bazında görev yapacak en az dört kişiden oluşan kurulları,

 7. Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

 8. Üst Yönetici: Rektör veya Rektör tarafından, Proje Değerlendirme Komisyonu başkanı olarak görevlendirilen Rektör Yardımcısını,

 9. Üniversite Yönetim Kurulu: Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıllığına seçilecek üç profesörden oluşun kurulu,

 10. Proje Değerlendirme Komisyonu (PDK) : Madde 1 ve madde 2’de belirtilen amaçlar doğrultusunda Rektör veya Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında, Üst Yönetici tarafından belirlenen öğretim üyelerinden oluşan yedi (7)  kişilik komisyonu,

 11. Projeler Koordinatörlüğü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin bu yönerge kapsamında belirtilen proje çalışmaların koordinasyonun sağlandığı birimi,

 12. Projeler Koordinatörü: Üst Yönetici tarafından belirlenen akademik veya idari personeli,

 13. Projeler Müdürlüğü: Projeler Koordinatörlüğü’ nün bünyesinde olan idari birimi,

 14. Projeler Müdürü: Rektör tarafından atanan veya vekâleten görevlendirilen personeli,

 15. Proje Uzmanları: Projeler Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan uzmanları,

 16. Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ve araştırmacılardan oluşan ekibi,

 17. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden; projenin hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan araştırmacıyı,

 18. Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

 19. Rektör Yardımcısı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcılarını,

 20. Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

 21. Yüksekokul Müdürlüğü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yüksekokul Müdürlüklerini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 5 – (1) Proje Değerlendirme Komisyonu (PDK);

 1. Ön Değerlendirme Kurullarının (ÖDK) üyelerinin belirlenmesinde görüş bildirir.

 2. Her akademik yılın başında Üniversitenin stratejik planı çerçevesinde araştırma ve geliştirme etkinliklerine ilişkin hedeflerine yönelik proje önerilerinin Madde 10’ da sözü edilen proje tiplerine göre ön ayrımını (sınıflandırma) yapar.

 3. Ön Değerlendirme Kurulları tarafından komisyona sunulan proje önerilerini, sürmekte olan projelerle ilgili gelişme ve sonuç raporlarını, ek süre ve ek bütçe istemlerini değerlendirir.

 4. Başvurulan kurum tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için proje yürütücüsü ile üst yönetici arasında imzalanacak protokolün şartlarını kontrol eder ve onaylar.

(2) Projeler Koordinatörü; Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1. Komisyon toplantı tarihlerini belirler.

 2. Toplantı gündemini hazırlar.

 3. Tüm proje faaliyetlerini komisyon kararları doğrultusunda düzenletir.

 4. Proje duyurularını tespit eder.

 5. Projeler ile ilgili idari ve mali işlemlerin yapılmasını ve eşgüdümünü sağlar.

 6. Proje Yürütücüleri, hakemler ve başvurulan kurum arasındaki iletişim ve yazışmaları koordine eder.

 7. Proje gelişmeleri, bütçe kullanımı ve ÖDK çalışmaları gibi etkinlikleri içeren çalışma raporlarını hazırlayarak Rektör veya Rektör Yardımcısına sunar.

 8. Her akademik yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, sürmekte olan veya sonuçlanan projeler ve Üniversitenin bilimsel etkinlikleri hakkında Rektörlüğe bilgi sunar.

(3) Projeler Koordinatör Yardımcısı; Projeler Koordinatörüne yardımcı olur, Projeler Koordinatörünün olmadığı, izinli olduğu, il veya yurtdışında olduğu zamanlarda Proje Koordinatörünün tüm sorumluluklarını taşır.

(4) Projeler Müdürü;

 1. Ulusal ve uluslararası kurumlarca yapılan proje duyuruları ve araştırma programlarının Üniversite içinde duyurusunu yapmak,

 2. Proje hazırlayan veya proje hazırlanacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

 3. Projeler ile ilgili danışmanlık, bilgilendirme ve eğitim hizmetlerinin koordinasyonun sağlamak,

 4. Üniversite kaynaklı projelerin yönetim sürecini izlemek, ulusal ve uluslararası projelerin başlatılması, uygulanması, izlenmesi, raporlandırılması ve sonlandırılması süreçlerini takip etmek,

 5. Üniversitenin proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırması için plan yapmak,

 6. Üniversitenin bünyesinde hazırlanmakta olan projeler için uygun teknolojik altyapı ile donatılmış çalışma ortamının sağlanması için destek vermek,

 7. Projeler Koordinatörlüğünün sekretarya hizmetleri ve duyuru faaliyetleri görevini yürütmek,

 8. Proje Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin, idari, mali ve performans denetimlerini yaparak Projeler Koordinatörlüğüne rapor vermek,

 9. Birimi ve bağlı birimleri, komisyonları, kurulları, proje grupları ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, toplantı günlerini organize etmek, teşrifat ve protokol hizmetlerinin eksiksiz olmasını sağlamak,

(5) Proje Uzmanları;

 1. Proje Koordinatörlüğü gündemlerini hazırlamak,  toplantılara katılmak ve raportörlük yapmak.

 2. Yıllık Faaliyet raporu, iç denetim, stratejik plan hazırlama çalışmalarına katılmak, sonuçlarının takip edilerek zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.

 3. Projeler konusunda birimler arası evrak akışını ve koordinasyonuna yardımcı olmak.

 4. Rektörlük kanalı ile gelen tüm yazışmaları zamanında işleme alınmasına yardımcı olmak.

 5. Birimin ait tüm kaynakların verimli, ekonomik kullanmak

 6. Bağlı bulunduğu tüm yöneticilere ve iş arkadaşlarına idari ve teknik konularda yardımcı olmak,

 7. Proje Koordinasyon faaliyetlerinde kullanılacak makine, teçhizatı ve eğitim araçlarını temin edilmesine yardımcı olmak.

 8. Akademik personel, idari personel ve öğrencileri proje hazırlamaya teşvik etmek.

 9. Birimin güvenliği ile ilgili önlemleri almak, ilgililere bildirmek.

 10. Birim arşivinin, taşınır mal kayıtlarının düzenli tutmak.

 11. Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

(6) Ön Değerlendirme Kurulları (ÖDK);

 1. Proje önerilerini 15 gün içinde değerlendirir.

 2. Olumlu değerlendirdiği proje önerilerini, Projeler Koordinatörlüğü kanalıyla Proje Değerlendirme Komisyonuna sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Tipleri

Madde 6 - (1) Bu yönergenin uygulanmasında önerilen projeler aşağıdaki tipler çerçevesinde ele alınır.

 1. A tipi proje: (BAP) Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri: Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini içeren projelerdir.

 2. B tipi proje: Çok Disiplinli Araştırma Projeleri: Farklı bilim dallarındaki öğretim üyeleri tarafından, araştırmacılarla birlikte hazırladığı projelerdir.

 3. C tipi proje: Lisansüstü Tez Projeleri: Yüksek Lisans, doktora, tıpta uzmanlık tezlerini ve sanatta yeterlilik çalışmalarını destekleyen projelerdir.

 4. D tipi proje: Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri: Yurtiçi ve yurtdışı kongre, konferans, sempozyum, sergi, gösteri ve sunuş için yapılacak projelerdir.

 5. E tipi proje: Üniversite bünyesinde birimlerin, bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını güçlendirmek amacıyla hazırlanan projelerdir.

 6. F tipi proje: Üniversite - Sanayi İşbirliği Araştırma Projeleri: Kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alınarak başlatılan araştırma – geliştirme projeleridir.

 7. G tipi proje: Ulusal Destekli Projeler: TÜBİTAK ve diğer ulusal kurumlar (Kalkınma Ajansları, Bakanlıklara ait Ar-Ge ve benzeri destekleri, KOSGEB vb.) tarafından desteklenen projelerdir.

 8. H tipi proje: Uluslararası Destekli Projeleri: Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği destek programları kapsamında olan projelerdir.

 9. I tipi proje: Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Destek Projeleri: Üniversitenin eğitim - öğretim kalitesini artırmak ve modern teknolojileri kullanmak amacıyla yapılan projelerdir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 7 – (1) Projelerin başvuru ve değerlendirilmesi;

 1. A tipi projeler:  Proje yürütücüsü; proje önerisini ilgili dekanlık, yüksekokul, enstitü veya araştırma merkezi müdürlükleri aracılığıyla değerlendirmesi için Projeler Koordinatörlüğüne iletir. Projeler Koordinatörü’ nün görüşü alınarak (ÖDK) Ön Değerlendirme Kurulundan onay alan projeler PDK’ da değerlendirilir.

 2. B tipi Projeler: Proje yürütücüsü proje önerisini Projeler Koordinatörlüğüne iletir. Projeler koordinatörünün önerisi ile (PDK) Proje Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilir.

 3. C tipi Projeler: Proje yürütücüsünün proje önerisi, ilgili (ÖDK) tarafından değerlendirilir.

 4. D tipi Projeler: Yurtdışı kongre, konferans ve sempozyum da bildiri sunmak veya sergi, gösteri ve sunuş için destek talebi, ilk önce (ÖDK)’a sunulur. ÖDK tarafından uygun görülen bilimsel etkinlik faaliyetleri Proje Koordinatörlüğü aracılığı ile PDK’ ya sunulur.

 5. E tipi Projeler: Bu projeler ilgili Dekanlık / yüksekokul /Merkez Müdürlüğü aracılığı ile projeler müdürlüğüne iletilir ve Projeler Koordinatörünün görüşü alınarak, PDK’ da değerlendirilir.

 6. F tipi Projeler: Üniversite, sanayi veya kamu kuruluşu ortaklı projelerin desteklenmesine yönelik kısmen desteklenmesi uygun görülen projeler (PDK) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun görülen projeler, Projeler Koordinatörlüğüne sunulur. Doğrudan Projeler Koordinatörü tarafından değerlendirilir.

 7. G tipi Projeler: Proje yürütücüsü; proje önerisini Projeler Müdürlüğü’ ne iletir. Proje önerileri, Projeler Koordinatörü tarafından öncelik sıralaması belirlenir. Projeler Koordinatörünün önerisiyle Rektör’ün onayına sunulur. Proje dosyası ilgili kuruluşa (TÜBİTAK, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları vb.) gönderilir.

 8. H tipi Projeler: Ortaklı veya kısmen üniversite bütçesine ihtiyaç duyulan projeler Projeler Koordinatörlüğüne sunulur. Proje koordinatörü tarafından değerlendirilir.

 9. I tipi Projeler: Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili bölüm veya anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile görüşünü bir rapor halinde Dekanlık/Yüksek Okul / Enstitü / Bölüm Başkanlığı’ na sunar. Başvuru değerlendirilir. Uygun olan projeler proje koordinatörlüğüne yönlendirilir.

Madde 8 - (1) A,E ve I tipi projelere başvuru (PDK) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen tarihlerde yılda en az iki (2) kez yapılır.

Madde 9 – (1) (ÖDK) ve (PDK)‘ undan gelen proje değerlendirmeleri projeler koordinatörlüğünde görüşülür ve üniversite kaynakları dikkate alınarak desteklenmesi uygun bulunan projeler belirlenir. Gerektiğinde proje yürütücüsü sözlü sunuma çağırılabilir.

Madde 10 – (1) Proje hazırlama formatına uygun hazırlanmayan ve/veya bilgi eksikliği olan projeler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 11 – (1) Proje için etik uygunluk kararı gerekiyorsa, proje önerisine etik kuruldan alınan karar eklenir.

Madde 12 – (1) Yeterli ödenek bulunmaması nedeniyle desteklenmeyen proje önerileri, bir sonra ki dönemde sunulabilir.

Madde 13 – (1) Proje yürütücülerinin, proje önerilerini öncelikle bağlı oldukları Fakülte, Bölüm veya Enstitü Müdürlüğünden onay yazısı alınarak, projeler koordinatörlüğüne iletilmesi gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali İşler ve Satın Alma

Madde 14 – (1) Projeler Koordinatörlüğü kendi ihtiyacı ve/veya yapılacak projelere ilişkin her türlü satın almayı, Üniversitenin satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerle ilgili harcamalar, kuruluşun yayınladığı satın alma rehberi (veya açıklamaları doğrultusunda) ve Üniversitenin satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Harcamalar, PDK’ nın veya Proje Müdürünün önerisi ile Mütevelli Heyetince belirlenen yetkilendirmeler çerçevesinde onaylanır.

(4) Mali işlemler, Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) Üniversite bütçesi kullanılarak desteklenen araştırma projeleri; PDK tarafından uygun görüldüğü takdirde proje başına en fazla 15.000 TL olmak üzere yıllık toplam 30.000 TL tutarında fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi bazında verilebilir.

(6) TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin; fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi bazında yürütülmesi için gerekli hibe desteği, proje yürütücüsü ve ekibine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktar üzerinden proje bütçesinin en fazla %2’ ine kadar olan bedel yeni projeleri teşvik amacıyla ödenebilir.

(7) Dışarıdan finansman bulunan projeler de görev alan öğretim üyesine ve idari personele proje masrafları çıkarıldıktan sonraki kısmının %30'u Üniversite, %70'i ilgili personele olacak şekilde paylaşılır.

 1. Diğer projeler; Üniversite personelinin tüm alanlarda bireysel, bölümsel ya da bölümler arası ortaklaşa hazırlanan projeler kapsamında; düzenlenen ve ilgili kurum tarafından desteklenen projelerin proje yürütücüsü ve ekibine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktar üzerinden proje bütçesinin en fazla %2’ ine kadar olan bedel yeni projeleri teşvik amacıyla ödenir.

 2.  Bütçesi Üniversite tarafından desteklenen proje ödenekleri; yurtiçi ve yurt dışı yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile büro makineleri alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır.

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Projelerin Yürütülmesi, Raporlanması, İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

Madde 15 – (1) Kabul edilen projenin yürütücüsü; Projeler Koordinatörlüğüne ara rapor veya gelişme raporunu sunar. Gelişme raporları ilgili ÖDK tarafından incelenir. ÖDK gerekli görüldüğü takdirde, proje yürütücüsünü davet edilerek daha geniş bilgi alır ve proje ile ilgili görüşlerini Projeler Koordinatörlüğüne bir rapor halinde sunar. Süresini dolduran projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı, ÖDK’nın proje ile ilgili raporun doğrultusunda Proje Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılır ve PDK’na sunulur.

Madde 16 – (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yönetmeliğinde bulunan mücbir sebeplerden dolayı veya Üniversiteden ayrılan proje yürütücülerinin yerine ilgili fakülte, bölüm veya enstitü amirlerinin görüşünü alarak, Projeler Koordinatörlüğü tarafından yeni yürütücü atanabilir.

Projelerin Sonuçlandırılması

Madde 17 – (1) A ve B tipi projeler; Üniversite, atama ve yükseltme ölçütlerinde benimsenen uluslararası bir bilimsel makale veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayın beklenir. Bu şekilde yapılmış bir yayın / patent varsa, sonuç raporu olarak kabul edilebilir. Bu çalışmanın raporu; Projeler Koordinatörlüğüne bildirilir.

(2) C tipi projeler; Bu proje çerçevesinde desteklenen yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık projesi, tezin veya sanatta yeterlilik (tez/sergi/proje) çalışmasının tamamlanması ile sonuçlanmış olur.

(3) D, E, F,G,H, I tipi Projeler; Proje yürütücüsü, destek verilen projenin ne şekilde sonuçlandığını rapor olarak Projeler Koordinatörlüğüne sunar.

Madde 18 – (1) Bilimsel Araştırma Projeleri veya Üniversite bütçesinden kısmen ve/veya doğrudan karşılanacak projeler için Proje Koordinatörlüğünün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek Mali İşler Uzmanı / Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından verilecek azami avans ve verilecek destek miktarı her yıl (PDK)’ ın belirlediği parasal limit ile belirlenir. Para ödemesinin, proje yürütücüsüne teslim edilmesinden sonra mahsubunu yaptırdığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı saymanlığa iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır.

Madde 19 – (1) Proje kapsamında alınan teçhizatlar Üniversitenin demirbaş kaydına işlenir. İlgili fakülte / bölüm/enstitü/ yüksekokul /daire başkanlığı birimine zimmetlenir. İhtilaf halinde Projeler Koordinatörlüğü ( PDK)’ na havale etmekle yetkilidir.

Madde 20 – (1) Tüm projeler için alınan mal ve hizmet alımı işlemleri ile demirbaş kayıtları, proje bitimi sonrası Proje Müdürlüğünce denetlenir.

Madde 21 – (1) Projeler koordinatörlüğü, gelişme raporunun yeterli bulunmaması, proje yürütücüsünün görevi bırakması, proje yürütücüsünün emekli olması, proje bütçesinin kötüye kullanılması, raporun belirlenen sürelerde verilmemesi durumunda projeyi durdurur, proje yürütücüsünü değiştirir veya projeyi iptal eder.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Telif Hakkı

Madde 22 – (1) Projeden kaynaklanan yayınlarda, yayın dilinde “İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından desteklenmiştir.( Proje No : …….. Yıl)” dipnotu yer almalıdır. Yapılan yayınların bir kopyası PDK’ ya sunulur. Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne aittir.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 23 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Üniversite Ana Yönetmeliği, Üniversite Satın Alma ve İhale Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyeti ve Rektörlük kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 24 - (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 - (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"