Akademik Personel Performans Değerlendirme Yönergesi


Bu Yönerge Üniversite Senatosunun 24/06/2015  tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME

YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Sabahattin Üniversitesi’nde görevli akademik personelin performansını nesnel esaslara göre belirlemek suretiyle eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ile akademik ve idari hizmetlerin verimliliğini arttırmak ve kalitesini yükseltmektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge;  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde tam zamanlı ve kadrolu olarak en az 2 (iki) yıl görev yapan profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 Yükseköğretim Kanununun 14 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

Akademik personel: profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerini,

Dekan; akademik personelin bağlı olduğu fakülte yöneticisini,

Komisyon/PDK; Performans Değerlendirme Komisyonunu,

Müdür; akademik personelin bağlı olduğu enstitü/yüksekokul yöneticisini,

Mütevelli Heyet; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Performans; akademik personelin eğitim, bilimsel çalışma ve hizmet alanındaki bir yıllık faaliyetlerinin değerlendirilmesini,

Rektör; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

Üniversite /İZÜ; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

Yönetim Kurulu (ÜYK); İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

 

Madde 2- (1) Akademik performans değerlendirilmesi her yıl yapılır.

(2) İZÜ İngilizce/Arapça Hazırlık Okulu ve Rektörlüğe bağlı olarak çalışan öğretim elemanları bu yönerge kapsamında değerlendirilmez. Rektör, rektör yardımcıları ve dekanların performansı Mütevelli Heyetçe değerlendirilir.

 

Performans Değerlendirmelerinde Esas Alınacak Temel Alanlar

Madde 3- (1) Akademik personelin performansı, fakülte/yüksekokul bazında eğitim-öğretim, araştırma-uygulama ve hizmet olarak belirlenen üç temel alanda değerlendirilir. Performans Değerlendirme Tablosunda belirtilen konular ile bu konulara ilişkin puanlar dikkate alınarak hesaplanır. Puan ağırlıkları her bir fakülte/yüksekokul için Üniversitenin stratejik plan hedefleri ile fakülte/yüksekokul ve bölümlerin yapısı ile faaliyetleri dikkate alınarak Rektör oluruyla oluşturulur veya değiştirilir.

 

Performans Değerlendirmesinde İzlenecek Yöntem

 

Madde 4- (1) Akademik personelin performansı her bir öğretim yılı (1 Eylül-31 Ağustos) dikkate alınarak hesaplanır. Değerlendirmeye tabi öğretim elemanları bireysel performans değerlendirme formlarını ve ilgili belgeleri her yıl en geç 15 Eylül tarihine kadar sisteme yüklerler. Bu tarihte otomatik olarak kapatılan sistem 3 gün sonra 7 günlüğüne, değerlendirmelerini girmek üzere, bölüm başkanları ile dekan/müdürlere açılır. Nihai değerlendirme, birim amirlerinin görüşleri de dikkate alınarak, Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından yapılır. Sonuçlar, Rektör onayı ile ilgili personele ve bilgi için dekanlık/müdürlüklere iletilir.

 

Performans Değerlendirme Notunun Hesaplanması

 

Madde 5- (1) Ana şablonda yer alan her bir ölçüt için öğretim elemanı tarafından doldurulan ham puan tablolarına bağlı kalınarak, öğretim elemanlarının puanlaması Rektörlük tarafından oluşturulan beş kişilik Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon incelemesinde sehven girilmiş puanlar düzeltilir; eksik belgeyle girilmiş veriler hesaplama dışında tutulur. Her bir öğretim elemanının her ölçüt için aldığı ham puan, bağlı olduğu fakülte/yüksekokul bazında 100 üzerinden standartlaştırılır ve öğretim elemanına o ölçüt için 0-100 arasında bir şablon puanı verilir.

(2) Her bir öğretim elemanının, her bir ölçüt için aldığı şablon puanı, bulunduğu fakülte/yüksekokulun ana şablonunda o ölçüt için belirlenmiş ağırlıkla çarpılır. Her bir ölçüt için hesaplanan değerlerin sütun toplamı öğretim elemanının nihai puanını verir.

(3) Öğretim elemanlarının performansları bağlı oldukları fakülte/yüksekokulun kendi içindeki nihai puan sıralaması üzerinden değerlendirilir. Her temel alanda elde edilen Ana Şablon Puanı sıralamasında 1. ile 2. sıradaki puanlar arasında %40 ve üzeri fark oluşması halinde, buna neden olan en üst puan Ana Şablon Puanı hesaplamasında göz ardı edilir. Ortalama dışında tutulan öğretim elemanının Ana Şablon Puanı, 2. en iyi puanla standartlaştırılarak hesaplanır

Performans Değerlendirme Kategorileri

 

Madde 6- (1) Değerlendirme sonucunda öğretim elemanlarının performansları dört kategoriye ayrılır:

Çok iyi            : 85 - 100 arası


İyi                   : 75 -  84 arası


Orta                : 61 -  74 arası

Yeterli                        : Birim ortalaması-60

Ortalama Altı: Birim ortalaması altı

 

(2) “Çok iyi” değerlendirmesi elde edebilmek için aşağıdaki koşulların da ayrıca sağlanması gerekir:

(a) Öğrenci memnuniyet değerlendirmesinde üniversite düzeyinde en az ilk %20’lik dilimde yer almak.

(b) Üniversite yönetimince yapılmış̧ akademik/idari görevlendirmelerde ilgili yöneticiler tarafından başarısız bulunmamış̧ olmak.

(c) Aşağıdaki asgari yayın şartlarını yerine getirmiş̧ olmak.

- Tıp, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları için; SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 5 (beş) tam makale.

- İşletme ve Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları için; SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 3 (üç)  tam makale. Bunun 1’i uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış tek/iki yazarlı kitap olabilir.

- Eğitim ve İslami İlimler Fakültesi öğretim elemanları için; SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış̧ 3 (üç) tam makale. Bunun 1’i uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış̧ tek/iki yazarlı kitap veya uluslararası düzeyde tanınmış, küratörlü, jürili sergilere (bienal vb.) ya da yurtdışındaki müze ve tanınmış sanat kuruluşları kalıcı koleksiyonlarına kabul edilmiş sanat yapıtları/tasarımları olmak veya uluslararası boyutta sergi, film, tiyatro, gösteri ile kişisel sanat ve tasarım çalışması gerçekleştirmek olabilir.

- Hukuk Fakültesi ve mimarlık bölümü öğretim elemanları için; SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış̧ 2 (iki) tam makale veya uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış̧ tek/iki yazarlı 1 kitap veya tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış tek yazarlı 2 kitap.

(3) “İyi” değerlendirmesi elde etmek için 2. fıkrada belirtilen (a) ve (b) koşullarına ilaveten aşağıdaki asgari yayın şartlarını yerine getirmiş̧ olmak.

- Tıp, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları için; SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 4 (dört) tam makale.

- İşletme ve Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları için; SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış 2  (iki)  tam makale. Bunun 1’i uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış tek/iki yazarlı kitap olabilir.

- Eğitim ve İslami İlimler Fakültesi öğretim elemanları için; SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış̧ 2 (iki) tam makale. Bunun 1’i uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış̧ tek/iki yazarlı kitap veya uluslararası düzeyde tanınmış̧, küratörlü, jürili sergilere (bienal vb.) ya da yurtdışındaki müze ve tanınmış sanat kuruluşları kalıcı koleksiyonlarına kabul edilmiş sanat yapıtları/tasarımları olmak veya uluslararası boyutta sergi, film, tiyatro, gösteri ile kişisel sanat ve tasarım çalışması gerçekleştirmek olabilir.

- Hukuk Fakültesi ve mimarlık bölümü öğretim elemanları için; SCI, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış̧ 1 (bir) tam makale veya uluslararası tanınmış̧ yayınevleri tarafından yayınlanmış̧ tek/iki yazarlı 1 kitap veya tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış tek yazarlı 2 kitap.

 

Geri Bildirim

 

Madde 7- (1) Performans Değerlendirme Komisyonu (PDK) tarafından nihai hali verilen puanlamalar ilgili personele iletilerek, varsa itirazlar için 7 gün süre verilir. Nihai hali verildikten sonra Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından karara bağlanır. Fakülte/yüksekokullara öğretim elemanlarına ait nihai sonuçlar birimlere iletildikten sonra bölüm/program başkanları ve dekan/müdürler birlikte ilgili öğretim elemanları ile görüşerek, kendileri hakkındaki değerlendirme ve önerilerini öğretim elemanına iletir ve öğretim elemanın bu konulardaki görüşünü kayıt altına alırlar. İlgili öğretim elemanı ile bölüm başkanı ve dekan/müdürün üzerinde anlaşacakları öğretim elemanı için hazırlanacak kısa (1 yıl), orta (2 yıl) ve uzun (4 yıl) dönemli performans planlamaları forma eklenerek, 15 gün içerisinde ÜYK’ya iletilir. Bu plan öğretim elemanlarından beklenen araştırma ve yayın performansı, proje geliştirme, ders geliştirme ve verme, üniversite hizmetlerine katılım ve sair görev ve beklentileri içerir ve ÜYK tarafından bir sonraki performans değerlendirmesinde dikkate alınır.

 

Sonuçların Kullanımı

 

Madde 8- (1) Performans değerlendirme dilimleri sözleşme yenilenmesinde, performansa dayalı yıllık ücret artısının belirlenmesinde, teşvik ve ödüllerin dağıtımında, üniversite araştırma fonundan yararlanmada, bireysel araştırma fonunun belirlenmesinde, akademik yükseltmelerde, akademik ve idari görevlendirmelerde dikkate alınır.

(2) İZÜ Ödül Yönergesi kapsamında verilen Akademik Ödül’e baş vurabilmek ya da aday gösterilebilmek için son performans değerlendirmesinde “Çok iyi”  ve “iyi” kategoride yer almak gerekir.

(3) “Çok iyi” ve “iyi”  kategorilerinde yer alan akademik personelden;

“Çok iyi”  kategorisine girenlere net maaşının 3 (üç) katı kadar; “iyi” kategorisine girenlere net maaşının 1,5 (bir buçuk) katı kadar teşvik ödülü verilir.

Yürürlük

Madde 9- Bu Yönerge Üniversite Senatosunun edilerek aynı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

 

Madde10- Bu yönerge İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"