izulogo

UZEM (Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yönetmeliği

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uzaktan Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanı

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede uzaktan öğretim yapan lisans ve lisansüstü programların öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli biçimde yürütülmesini sağlamak, uzaktan öğretim için gerekli olan altyapıyı kurmak ve işletmek, e-öğrenme temelli ders içeriklerini oluşturmak ve uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan öğretim yapan lisans ve lisansüstü programların faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik akademik ve teknik işleyiş ile ilgili esasları düzenlemek.

b) Uzaktan öğretim ile ilgili donanım ve yazılım gereksinimlerini belirlemek ve ihtiyaç duyulan altyapıyı oluşturmak.

c) Uzaktan öğretim programlarının öğretim planları ve ders içerikleri ile ilgili kuralları belirlemek, çevrimdışı ders içeriklerini oluşturmak veya temin etmek, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanabilmesi için uzaktan öğretim sistemini hazır hale getirmek.

ç) Uzaktan öğretim yapan programların öğrencilerine ve öğretim elemanlarına teknik ve akademik destek sağlamak.

d) Uzaktan öğretim programlarının sınavlarıyla ilgili soru bankasını oluşturmak, sınav yeri organizasyonu yapmak, sınav soru kitapçıklarını hazırlamak, sınavların yapılmasını ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak.

e) Uzaktan öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, diğer kuruluşlarla işbirliği imkânlarını araştırmak ve geliştirmek.

f) Örgün öğretim programlarında verilmekte olan bazı derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilebilmesi için ilgili fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerinde uzaktan öğretim faaliyetini düzenlemek, bu birimlere destek vermek, birimler arası koordinasyonunu sağlamak ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek.

g) Kamu ve özel kuruluşların uzaktan öğretim alanındaki danışmanlık ve uzaktan öğretim imkânlarından yararlanma taleplerini, gerektiğinde ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek.

ğ) Uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecek kursları, seminerleri, konferansları ve benzerlerini düzenlemek, bu programlarda görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve belirlediği gündemle yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan öğretim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek taleplerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, Rektörlüğe öneride bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Yeni uzaktan öğretim programlarının açılmasını teklif etmek.

f) Uzaktan öğretim uygulamalarına ilişkin kararlar alarak Rektörlüğün onayına sunmak.

g) Mevcut uzaktan öğretim programlarının uygulanmasını denetlemek.

ğ) Uzaktan öğretim uygulamalarında ortaya çıkan sorunları çözüme bağlamak.

h) Yarıyıl sonunda öğrencilere uygulanan değerlendirme anketleri ile günün gereksinimleri doğrultusunda uzaktan öğretim programlarında yeni düzenlemeler yapmak.

ı) Uzaktan öğretim uygulamasında hangi işlerin Üniversitenin kendi imkânlarıyla, hangi işlerin Üniversite dışındaki kuruluşlardan hizmet alımı şeklinde yaptırılacağını karara bağlamak üzere Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Uzaktan öğretim uygulamasında ders ve ünite bazında hizmet alım ve satımlarına ilişkin esasları belirleyerek Rektörlüğün onayına sunmak.

j) Kayıt merkezleri, sınav merkezleri, yerinde uygulama ve benzeri konuları karara bağlamak üzere Rektörlüğe öneride bulunmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

            MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.