Programme Information


Doktora Programı: 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 8 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

İş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle uzmanlık düzeyinde donatılmış insan kaynağını geliştirmek

Hedefler:

Doktora yapacak öğrencilere, hem teorik hem de analitik eğitimi sunarak, onların akademik ve iş dünyasında başarılı araştırmacılar olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Eğitimleri boyunca öğrencilerin,  mesleki etik ve sorumluluklar çerçevesinde, çağın işletmecilik sorunları konusunda teorik bilgileri uygulama imkanı ve bunların örgütsel ve toplumsal etkilerini öngörebilme, uzmanlık alanındaki bilimsel dünya literatürünü takip etme ve katkıda bulunabilme, bilimsel metotlarla veri toplama, analiz yapma ve yorumlama, sorgulayıcı, araştırmacı, girişimci ve yenilikçi olma, değişime ayak uydurabilme ve rasyonel karar alabilme becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

"A Campus University in The Middle of History"