Programme Information


Tezli Yüksek Lisans Programı; Yirmibir saatlik yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur.(Toplam 120 AKTS) Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Dersler:

  • Dersler hafta içi akşamları ve hafta sonu cumartesi günleri yapılmaktadır.
  • Ders programı her dönem, ders sayısına, öğrenci sayısına vb. sebeplere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

Önemli Bilgi!

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar,  04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” kapsamında tanımlanan lisans bölümlerinden mezun iseler ve yönetmeliğin diğer hususlarını karşılıyorlarsa "Aile Danışmanı" olarak bakanlıkca istihdam edilme fırsatına sahiptirler. Ancak yönetmelikte belirlenen lisans programları dışındaki programlardan mezun olanlar yüksek lisans yapsalar dahi bu yönetmelikteki haklardan istifade edemezler. Bu hususta oluşacak sorunlar ve durumlar üniversitemizin sorumluluğu dışındadır. 

04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetimi ve izni ile açılacak özel veya kamu Aile Danışma Merkezlerinin personel ve hizmet standardı, etik kuralları, ücret tarifeleri, açılması ve kapatılması işlemleri, faaliyetleri, denetimleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu Yönetmeliğin 14.maddesinde “sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanların dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programına katılabilecekleri belirtilmektedir. Dolayısıyla bu programlar dışındaki bölümlerden mezun olanlar, aile danışmanlığı alanında yüksek lisans yapmış olsalar bile bu yönetmelik kapsamında bir hak talepleri söz konusu olamayacaktır. Ancak yönetmelikte tanımlanan alanlardan lisans eğitimi almayıp, yüksek lisans eğitimine katılan öğrencilerimiz, bilimsel hazırlık okuyarak tezli yüksek lisanstan mezun oldukları takdirde, yükseköğretim mevzuatına göre, herhangi bir alanda yüksek lisans eğitimi alanların o alanda bilim uzmanlığı bulunduğundan, akademik çalışmalarına devam etmeleri mümkündür.

Söz konusu hususlarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür:

http://www.aile.gov.tr/duyurular/aile-danisma-merkezi-yonetmeligi-hakkinda-kamuoyuna-duyuru

İlgili yönetmeliğe ise şu linkten ulaşılabilir: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16567&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=özel hukuk

"A Campus University in The Middle of History"