Goals


Binalarda ve çevrede, mekân düzenlemesini estetik ve mimari bilgi ile bütünleştirecek ve kullanıcı isteklerine uygun çözümler sağlayacak nitelikli iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğretim Programı öğrencilere iç mekân tasarımını etkileyen sosyal, kültürel psikolojik, çevresel, teknik ve ekonomik olguları ve bu olguların ilişkilerini kavrama becerilerini kazandıracak teorik ve uygulamalı dersler içermektedir. Dört yıllık eğitim teorik derslerin yanı sıra çizim ve uygulama çalışmaları, projeler, seminerler ve bilgisayar çalışmaları ile sürdürülür. Tüm beceriler günün koşullarına uygun çağdaş, sanat yönü güçlü, mimari parametreleri doğru mekânların yaratılabilmesi için kazandırılır.
Bölüm Olanakları:
• Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkânı
Kariyer Olanakları
Tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar ile malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalar çalışma alanlarıdır. İç Mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütebilirler.

Amaç:

Eğitimimizin temel felsefesi, edinilen bilginin sentezini yapabilen ve çözülmesi gereken problemleri değişik açılardan görebilen mezunlar yetiştirmektir. İç Mimarlık ve Çevre Tsarımı mezunlarının en son gelişen malzemeleri takip edebilen, estetik düzenlemelerde kullanılan teçhizatları en ekonomik şekilde seçebilen mezunlar olması esas alınmıştır. İç Mimarlığa ait tüm çağdaş olguları, estetik, teknik, ekonomik, ergonomik ve antropometrik ölçütlerle ele almak, sanatsal ve bilimsel sonuçlara ulaşmak bölümüzün temel amaçlarındandır. 4 yıllık eğitim programımız süresince form ve fonksiyonu bütünleştirici sanatsal ve teknik yönden donanımlı tasarımlar oluşturacak, mekansal ve çevresel düzenlemeler yapacak ve çağdaş çözümler üretebilecek tasarımcıların yetiştirilmesi bölümümüzün anahtar amacıdır.

Hedef:

Misyonumuz mesleğin uygulanmasında yeni teknolojilerin ve bilginin önemli olduğu bilinciyle öğrencinin değişen dünyaya uyum sağlamasına destek olan bir eğitim çerçevesinde, mimar ve diğer uzmanlık alanları ile ortak çalışma içinde görev yapacak, iç mekân, mekan elemanları ve donatılar düzeyinde, yaratıcı kimlikli, girişken, üretken meslek insanları yetiştirmek ve bu alanlarda uygulama ve araştırma yapmaktır.

 

 

"A Campus University in The Middle of History"