Goals


Toplumların yapısını anlama, insanları ve grupları bir arada tutan değerleri tanıma, toplumları değiştiren ve dönüştüren şartları ve faktörleri bilme, insanlararası ilişkilerin ve etkileşimlerin toplumsal bağlamını analiz etme, sosyal davranışın toplumsal arka planını öğrenme v.b. konular sürekli olarak insanların ilgi alanında olmuştur. Toplumları, yapı, işleyiş, etkileşim ve değişim ekseninde bilimsel, sistematik ve eleştirel olarak inceleyen bir bilim dalı olan sosyolojinin konusunu temel olarak söz konusu konular, olaylar ve süreçler oluşturmaktadır. 

Sosyoloji bu tür konulara bilimsel araştırmalara dayalı olarak açıklık getirmeye çalışan bir disiplindir. Sosyoloji eğitimi alan insanlar, başta kendi toplumları olmak üzere toplumların kültürel, ekonomik, dini, siyasi yapılarını, bu yapıları oluşturan ve/veya değiştiren ve dönüştüren değerleri, faktörleri ver süreçleri, insan davranışlarının nasıl şekillendiğini daha yakından tanıma ve çözümleme imkânına kavuşurlar. Bu nedenle sosyoloji eğitimi, toplum ve toplumsal sorunlara ilgi duyanların alması gereken bir eğitimdir.

Amaç:

Sosyoloji bölüm programının temel amacı, ulusal ve küresel konuları ve sorunları toplumsal boyutuyla tanıyan, gerektiğinde çözüm önerebilen, en az bir yabancı dil bilen; araştırma, eleştirme ve analitik düşünme becerisi kazanmış, bağımsız değerlendirme yeteneğine sahip, kendisini geliştirmeye açık bireyleri ülkeye kazandırmaktır.

Hedef:

Ulusal ve uluslararası örneklerden yararlanılarak sosyolojik donamım ve bakış açısı kazandıracak şekilde hazırlanmış olan bölüm ders müfredatı, mezunlarının, mevcut bilgi birikiminden haberdar, kendi toplumunu tanıyan, farklı toplumlarla karşılaştırmalar yapabilecek, alanındaki çalışmalara katkı sağlayacak düzeyde, eleştirel düşünme becerileriyle donatılması hedeflerine uygun olarak oluşturulmuştur.

"A Campus University in The Middle of History"