Programme Information


Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 8 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

Mimarlıkta Doktora Programı yalnızca belirli bir konuda uzmanlaşmak için değil, aynı zamanda araştırma kültürüne sahip olarak akademik kariyere adım atmak üzere tasarlanmıştır. Doktor adayının, mimarlık disiplini kapsamında kendi belirlediği alanda uzmanlaşması desteklenmektedir. Mimarlıkta Doktora Programı, Doktor adayına bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandıracaktır. Programı başarıyla tamamlayacak adayın bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi beklenmektedir.

Hedefler:

Programdan mezun olan öğrencilerin, kazanması beklenen nitelikler aşağıda sıralanmıştır.

• Mimari tasarım kavramlarının disiplinler arası etkileşimli yapısının kavranması ve mimari tasarım alanında özgün bilimsel araştırmalara dayanan tezler üretilmesi, tez konularından yayın yapılması;

• Tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama; bütüncül bir yaklaşımla tasarım konularını algılama, kavrama ve bilgiye dönüştürme becerilerinin gelişmesi ve gerekli bilgi birikiminin oluşması için bir ortam yaratılması;

• Gerçek yaşam deneyimlerine bağlı mimarlık olgularını, söylemlerini anlama, kavrama, ortaya koyma ve yorumlama; değişimden kaynaklanan sorunların çözümlenebilmesi, bu çözümleme ve uygun çözümlerinin uygulamacılarla, karar vericilerle paylaşılması;

• Mimarlıkta düşünce, kuram ile meslek pratiği arasındaki interaktif ilişkinin farkında olabilme; bu ilişkiyi açığa çıkartacak ve ona aracılık edecek modeller, platformlar, uygulama ile işbirliklerinin oluşturulması;

• Mimarlığın bütününü gören eleştirel bir bakış açısı kazanıp uzmanlık alanı ile söz konusu bütün arasında ilişki kurabilen bir program ortaya koymak için dinamik gelişebilir konu alanları üzerinde çalışmalar yapılmasını sağlanması.

"A Campus University in The Middle of History"